Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος: Μέχρι 31 Ιανουαρίου οι παραδόσεις στα εκκοκκιστήρια

Στα 73,39 ευρώ/στρέμμα η ενίσχυση

Το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 θα πρέπει να παραδώσουν το βαμβάκι τους στα εκκοκκιστήρια όσοι παραγωγοί θέλουν να τύχουν της Ειδικής Ενίσχυσης Βάμβακος, και έχουν δηλώσει την καλλιέργειά τους στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Όσον αφορά την τιμή ενίσχυσης, σύμφωνα με την τελευταία τροποποιητική του ΟΠΕΚΕΠΕ, «η συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι ανέρχεται σε 733,98 ευρώ ανά εκτάριο, εφόσον η επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση δεν ξεπεράσει τα 250.000 εκτάρια σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Υπενθυμίζεται ότι βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι, μεταξύ άλλων, η υποχρέωση των παραγωγών να έχουν χρησιμοποιήσει για την καλλιέργειά τους αποκλειστικά πιστοποιημένο σπόρο με ελάχιστη ποσότητα 16 κιλών ανά καλλιεργούμενο εκτάριο ή 13 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βάμβακος με καταληκτική ημερομηνία σποράς την 31η Μαΐου κάθε έτους, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.

Συνεταιρισμοί

Στις περιπτώσεις Συνεταιριστικών Οργανώσεων ή Ομάδων Παραγωγών, η σύμβαση αγοραπωλησίας με συνημμένο κατάλογο των μελών πρέπει να υπογράφεται, κατόπιν εξουσιοδότησης, πριν από την έναρξη της περιόδου παραδόσεων και να κατατίθεται εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι Ομάδες Παραγωγών οφείλουν να εγγραφούν ως χρήστες στην ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρισης ποσοτήτων για τα συνδεδεμένα καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και να καταχωρίζουν τις παραδοθείσες ποσότητες ανά παραγωγό-μέλος της Ομάδας ή του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σταλούν ηλεκτρονικά.

Επίσης, θα πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ το Καταστατικό, την Έγκριση Λειτουργίας της Ομάδας ή του Συνεταιρισμού, καθώς και τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι οι παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή τις Ομάδες Παραγωγών θα καταχωρίζονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις στους ΑΦΜ του Συνεταιρισμού ή της Ομάδας.