Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος: Υποχρεωτική η σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας

✱ Τι θα ισχύσει για Συνεταιρισμούς και Ομάδες Παραγωγών
✱ Έως 31 Ιανουαρίου οι παραδόσεις στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις

Το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2020 θα πρέπει οι παραγωγοί να έχουν ολοκληρώσει τις παραδόσεις βαμβακιού στα εκκοκκιστήρια, προκειμένου να λάβουν την ειδική ενίσχυση βάμβακος για την περίοδο 2019/2020. Πρόκειται για μία από τις βασικές προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να χορηγηθεί η ειδική ενίσχυση στους παραγωγούς.

Ιδιαίτερη προσοχή, όμως, πρέπει να δοθεί κατά τη διαδικασία παράδοσης, καθώς οι παραγωγοί αφενός δεν πρέπει να παραδίδουν σύσπορο βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%, διότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης, αφετέρου είναι υποχρεωμένοι να συγκομίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον την ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να υπογράψουν, εκτός των άλλων, και σύμβαση αγοραπωλησίας με την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνεταιριστική Οργάνωση, εφόσον την επιλέξουν, που θα διαπραγματευτεί και θα πουλά την παραγωγή τους σε εκκοκκιστική επιχείρηση για λογαριασμό τους.

Σύμβαση

Πιο αναλυτικά, η σύμβαση μεταξύ παραγωγού και εκκοκκιστή συνάπτεται το αργότερο κατά την είσοδο της ποσότητας (παρτίδας) στην εκκοκκιστική επιχείρηση. Είναι σημαντικό τα στοιχεία των παραγωγών που αναγράφονται στη σύμβαση (αγροτεμάχια) να είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, όπως αυτή υπάρχει καταχωρισμένη στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον, οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία της παράδοσης του προϊόντος από τον παραγωγό πρέπει να δίνουν αύξοντα αριθμό στην κάθε παρτίδα και να καταχωρίζουν τουλάχιστον το ΑΦΜ του παραγωγού ή της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της Ομάδας Παραγωγών, την ποσότητα της παρτίδας, την υγρασία, την ξένη ύλη και την εκτιμώμενη απόδοση.

Συνεταιρισμοί

Στις περιπτώσεις Συνεταιριστικών Οργανώσεων ή Ομάδων Παραγωγών, η αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας, με συνημμένο κατάλογο των μελών, πρέπει να υπογράφεται, κατόπιν εξουσιοδότησης, πριν από την έναρξη της περιόδου παραδόσεων και να κατατίθεται εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται ότι οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι Ομάδες Παραγωγών οφείλουν να εγγραφούν ως χρήστες στην ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρισης ποσοτήτων για τα συνδεδεμένα καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και να καταχωρίζουν τις παραδοθείσες ποσότητες ανά παραγωγό-μέλος της Ομάδας ή του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σταλούν ηλεκτρονικά.

Επίσης, θα πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ το Καταστατικό, την Έγκριση Λειτουργίας της Ομάδας ή του Συνεταιρισμού, καθώς και τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων επικοινωνίας. Επισημαίνεται ότι οι παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή τις Ομάδες Παραγωγών θα καταχωρίζονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις στους ΑΦΜ του Συνεταιρισμού ή της Ομάδας.

Όπως επισημαίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τυχόν προφανή λάθη κατά την καταχώριση των παρτίδων στο ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού και μέχρι τη λήξη της περιόδου (λάθος καταχώριση ΑΦΜ, ονοματεπώνυμα κ.λπ.) δύναται να διορθωθούν, με την προσκόμιση ορθών παραστατικών, χωρίς όμως να επηρεάζεται η μοναδικότητα και το βάρος της παρτίδας.