Σύσταση ειδικής επιτροπής για την αδειοδότηση των φυτοφαρµάκων

Οι τιμές των ίδιων φυτοφαρμάκων είναι διπλάσιες στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες

Ειδική επιτροπή για τη διαδικασία πιστοποίησης και αδειοδότησης των φυτοφαρµάκων εντός της ΕΕ συγκροτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η σύσταση της επιτροπής έρχεται ως συνέχεια παλαιότερης Διάσκεψης των Προέδρων του Κοινοβουλίου, µε επικεφαλής τον πρόεδρο του θεσµικού οργάνου, Αντόνιο Ταγιάνι, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση του ευρωπαϊκού οργάνου για τη σύσταση σχετικής επιτροπής.

Μάλιστα, σε ανακοίνωσή της στις 6 Φεβρουαρίου, η Κοµισιόν τόνισε πως η απόφαση ελήφθη
εξαιτίας της έντονης ανησυχίας, που επικρατεί στην Ευρώπη
σχετικά µε τη γλυφοσάτη.

Επίσης, η επιστηµονική επιτροπή, η οποία αποτελείται από 30 µέλη, θα είναι υπεύθυνη για την επίλυση προβληµάτων και τυχόν συγκρούσεων που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρµάκων.

Ήδη, από τον Οκτώβριο, είχε τεθεί θέµα αµφισβήτησης, της αξιοπιστίας ορισµένων µελετών από την ΕΕ, οι οποίες αφορούσαν τη δραστική ουσία της γλυφοσάτης.

Πλέον, για την αδειοδότηση, αλλά και την επιστηµονική αξιολόγηση των δραστικών ουσιών, η επιτροπή θα πρέπει «να βασίζεται µόνο σε δηµοσιευµένες ανεξάρτητες µελέτες αρµόδιων
δηµόσιων αρχών», αναφέρει η ΕΕ.

Οι αρµοδιότητες της επιτροπής

Σύµφωνα µε την πρόσφατη ανακοίνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναθέτει στην ειδική επιτροπή αδειοδότησης φυτοφαρµάκων τις ακόλουθες «αυστηρές» αρµοδιότητες:

✱ Ανάλυση και αξιολόγηση της διαδικασίας αδειοδότησης για τα φυτοφάρµακα στην ΕΕ, καθώς και της µεθοδολογίας που χρησιµοποιείται µε υψηλή επιστηµονική ποιότητα και διαφάνεια.

✱ Εκτιµήσεις για πιθανές αποτυχίες στην επιστηµονική αξιολόγηση της διαδικασίας της έγκρισης ή ανανέωση της έγκρισης για ουσίες όπως η γλυφοσάτη, από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, µε βάση τεκµηριωµένες προσεγγίσεις.

✱ Ανάλυση και αξιολόγηση, συγκεκριµένα στο εάν η Επιτροπή ενήργησε σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τους
όρους της έγκρισης της γλυφοσάτης και της ανανέωσης της έγκρισής της.

✱ Ανάλυση και αξιολόγηση πιθανών συγκρούσεων συµφερόντων σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας έγκρισης, ακόµη και στοεπίπεδο των εθνικών φορέων του κράτους-µέλους, το οποίο θαείναι υπεύθυνο για την έκθεση και σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1107 / 2009.

✱ Διερεύνηση του κατά πόσο οι αρµόδιοι οργανισµοί της ΕΕ για την αξιολόγηση και την κατάταξη των δραστικών ουσιών είναι επαρκώς στελεχωµένοι και χρηµατοδοτούνται σε ικανοποιητικό βαθµό, ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις τους.

✱ Να προβεί σε συστάσεις που θα κρίνει αναγκαίες σχετικά µε τη διαδικασία έγκρισης της ΕΕ για τα φυτοφάρµακα, προκειµένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας τόσο των ανθρώπων όσο και του ζωικού κεφαλαίου και του περιβάλλοντος