Είσοδος στο αγροτικό επάγγελμα με τη βοήθεια των συμβουλευτικών υπηρεσιών

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών που διατίθενται σε νεοεισερχόμενους αγρότες σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό έργο Newbie, το οποίο βοηθά τους νέους να ενταχθούν πιο εύκολα στον αγροτικό τομέα. Η ομάδα του έργου κατέγραψε τα διαφορετικά συστήματα συμβουλευτικών υπηρεσιών και τον τρόπο που λειτουργούν σε συγκεκριμένες χώρες της Ευρώπης, τονίζοντας ότι οι καλές συμβουλές είναι ζωτικής σημασίας για κάθε νέα επιχείρηση, καθώς παίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταφορά γνώσεων και πληροφοριών σε νεοεισερχόμενους αγρότες.

Σε ορισμένες χώρες παρέχονται (ημι-) δημόσιες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ σε χώρες κυρίαρχο είναι το σύστημα των ιδιωτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μελέτες για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την έκθεση του Newbie, δείχνουν ότι οι αποτελεσματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες έχουν θετικό αντίκτυπο στις επιδόσεις στον γεωργικό τομέα.

Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται στην αύξηση του κέρδους, στην υιοθέτηση καινοτόμων τεχνικών και στην ικανότητα του αγρότη να αποκτήσει πρόσβαση στη γνώση. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις για τους νεοεισερχόμενους αγρότες σε όλη την Ευρώπη. Οι αποτελεσματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να βοηθήσουν τους νεοεισερχόμενους να ξεπεράσουν ορισμένες από αυτές τις προκλήσεις.

Ιρλανδία

Η Ιρλανδία είναι μια χώρα με ανεπτυγμένο σύστημα συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των αγροτών της. Συγκεκριμένα, υπάρχει μια ευρεία ποικιλία εθνικών και περιφερειακών συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς που διατίθενται σε νεοεισερχόμενους που θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα αγροτική επιχείρηση.

Ο κρατικός οργανισμός Teagasc υποστηρίζεται από ένα δίκτυο 180 τοπικών συμβούλων με σκοπό να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την αποδοτικότητα και την κερδοφορία σε όλες τις αγροτικές επιχειρήσεις. Επίσης, παρέχει ειδικό πρόγραμμα συμβουλευτικής στους νεοεισερχόμενους αγρότες για να διερευνήσουν τη δυνατότητα ίδρυσης μίας νέας αγροτικής επιχείρησης.

Στην Ιρλανδία δραστηριοποιούνται και ιδιωτικοί γεωργικοί σύμβουλοι οι οποίοι εστιάζουν στην παροχή συμβουλών σχετικά με τον τρόπο μεγιστοποίησης των οικονομικών οφελών μέσω της συμμετοχής σε διάφορα προγράμματα της ΚΑΠ.

Γερμανία

Η ποικιλομορφία, καθώς και η ομοσπονδιακή δομή της Γερμανίας με τα 16 ομόσπονδα κρατίδιά της έχει ως αποτέλεσμα ένα ετερογενές σύνολο συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα. Ενώ σε ορισμένα κρατίδια οι συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι (ημι-) δημόσιες, όπως τα Επιμελητήρια Γεωργίας, άλλα κρατίδια κυριαρχούνται από ιδιωτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τα γεωργικά επιμελητήρια προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για νεοεισερχόμενους στη γεωργία. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, εργαστήρια και επισκέψεις σε επιτυχημένες εκμεταλλεύσεις.

Γαλλία

Από τη δεκαετία του 1960, η Γαλλία διαθέτει ένα δημόσιο σύστημα για την υποστήριξη της εισαγωγής των νέων στον αγροτικό τομέα, κυρίως μέσω του υπουργείου Γεωργίας, που προσανατολίζεται στον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να τις μεταδώσει σε νεότερους αγρότες.

Το σύστημα είναι διαθέσιμο σε ολόκληρη την επικράτεια της Γαλλίας με προσαρμογές κατά τμήματα, αλλά η δομή είναι ίδια. Το σύστημα αυτό το διαχειρίζεται από κοινού η κυβέρνηση και οι επαγγελματικές γεωργικές οργανώσεις. Η κυβέρνηση αναθέτει ορισμένα από τα καθήκοντά του σε επαγγελματικές οργανώσεις ή ακόμη και απευθείας σε αγροτικές ενώσεις. Υποστηρίζεται, επίσης, έντονα από τα ταμεία της ΕΕ για τα οποία είναι υπεύθυνο το υπουργείο Γεωργίας.