Νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από σήμερα το «7χίλιαρο»

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε την Τετάρτη 24 Ιουνίου, κανονισμό που επιτρέπει στα κράτη μέλη, ως έκτακτο μέτρο, να καταβάλουν έως και 7.000 EUR στους γεωργούς και έως 50.000 EUR σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, της εμπορίας ή της ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων ή βαμβακιού, εκτός των αλιευτικών προϊόντων.

Στόχος είναι η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης για την παροχή στήριξης στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που έχουν πληγεί από την κρίση της COVID-19 και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας και των ταμειακών ροών που προκύπτουν από το κλείσιμο καταστημάτων, αγορών και εστιατορίων.

Ο κανονισμός επιτρέπει στα κράτη μέλη να εντοπίζουν τους δικαιούχους και να προσαρμόζουν το ποσό των πληρωμών, καθορίζοντας αντικειμενικούς και αμερόληπτους όρους επιλεξιμότητας και ενδεχομένως κριτήρια επιλογής.
 

Στην περίπτωση των γεωργών, τα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν:

  • τομείς παραγωγής
  • τύπο γεωργικής δραστηριότητας
  • γεωργικές δομές
  • είδος εμπορίας των προϊόντων
  • αριθμό εποχικών εργαζομένων

Στην περίπτωση των ΜΜΕ, τα κριτήρια μπορούν να περιλαμβάνουν:

  • τομείς
  • τύπους δραστηριοτήτων
  • τύπους περιφερειών

Η στήριξη θα πρέπει να περιορίζεται σε μέγιστο ποσοστό 2 % της συνολικής συνεισφοράς στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2021, με βάση τις αιτήσεις στήριξης που έχουν εγκριθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ο κανονισμός εγκρίθηκε με γραπτή διαδικασία.

Ιστορικό

Ο εκδοθείς κανονισμός τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της στις 30 Απριλίου 2020. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε τον τροποποιητικό κανονισμό στις 19 Ιουνίου 2020. Μετά τη σημερινή έκδοση από το Συμβούλιο, ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ την ίδια ημέρα.

«Η κρίση της COVID-19 αποτελεί μεγάλη δοκιμασία για την αλληλεγγύη της ΕΕ. Η πράξη που εγκρίθηκε σήμερα θα βοηθήσει πολλούς γεωργούς και μικρές επιχειρήσεις να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί η ταχεία αντίδραση τόσο του Συμβουλίου όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμφώνησαν να εγκρίνουν επειγόντως τη νομοθεσία αυτή, εξασφαλίζοντας τη στήριξη σε έναν από τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία».

κα Marija Vučković, Υπουργός Γεωργίας της Κροατίας

Διαβάστε περισσότερα στο φύλλο της «ΥΧ» που κυκλοφορεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου