Εκρηκτική η κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το δεύτερο φιάσκο του διεθνούς διαγωνισμού

«Σοβαρότατο το πλήγμα στην αξιοπιστία του», δηλώνει ο εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ στο ΔΣ του Οργανισμού

Ακυρώθηκε για δεύτερη φορά η διακήρυξη του διαγωνισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η Αρχή έκρινε ότι η έκδοση της Διακήρυξης μόνο από τον πρόεδρο του Οργανισμού και όχι από τη διοίκησή του, καθώς και η επιμονή του να επαναφέρει όρους που λειτουργούν «φωτογραφικά» υπέρ κάποιων καθιστούν τον Διαγωνισμό ακυρωτέο. Το μέγεθος του προβλήματος καταδεικνύεται και από την επιστολή του εκπροσώπου του ΓΕΩΤΕΕ στο ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκαλύπτει ότι το θέμα δεν τέθηκε καν προς συζήτηση από τον πρόεδρο στο τελευταίο Συμβούλιο.

Δεύτερο φιάσκο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έκθετος ο πρόεδρος

Τη 19-11-2021 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1747/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, που αφορά σε δεύτερη προσφυγή της NEUROPUBLIC κατά της Διακήρυξης του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού για το έτος 2022.

Υπενθυμίζουμε ότι η Διακήρυξη κρίθηκε για δεύτερη φορά μη νόμιμη και ακυρωτέα, καθώς, όπως έκρινε η Αρχή, ο Οργανισμός δεν συμμορφώθηκε προσηκόντως, ως όφειλε με την υπ’ αριθ. 1510/2021 προηγούμενη απόφασή της.

Κατ’ αρχάς, η Αρχή έκρινε ότι η Διακήρυξη εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο, ήτοι από τον Πρόεδρο, ενώ κατά την ορθή διαδικασία η Διακήρυξη, ως εκτελεστή διοικητική πράξη, θα έπρεπε να έχει εκδοθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Περαιτέρω, κρίθηκε ότι στο κείμενο της Διακήρυξης έχουν παραμείνει ασάφειες «…και ούτως, προκύπτει ουσιώδης δυσχέρεια προετοιμασίας, σύνταξης και κοστολόγησης προσφοράς… αφού είναι άδηλη η ταυτότητα και το περιεχόμενο των υπηρεσιών που θα χρειαστούν…», όπως επί λέξει αναφέρεται στο κείμενο της υπ’ αριθ. 1747/2021 απόφασης.

Επιπλέον, κρίθηκε ότι στο κείμενο της Διακήρυξης και στο κεφάλαιο που αφορά συγκεκριμένα στη διαχείριση εγγράφων, το οποίο συνιστά ένα εκ πλήθους υποσυστημάτων και εφαρμογών του πολυσύνθετου συμβατικού αντικειμένου της διαδικασίας, έχουν τεθεί υπερβολικές και αναιτιολόγητες απαιτήσεις, οι οποίες και δεν φαίνεται να σχετίζονται με τις επιχειρησιακές ανάγκες του Οργανισμού.

Πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι οι «φωτογραφικοί όροι» είχαν ήδη εντοπιστεί και ακυρωθεί από την προηγούμενη υπ’ αριθ. 1510/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ. Πλην όμως, οι ακυρωθέντες όροι επανήλθαν με επιμέρους τροποποιήσεις και στην παρούσα Διακήρυξη, με αποτέλεσμα τον πρόδηλο και δριμύ περιορισμό του ενωσιακού διασυνοριακού ανταγωνισμού, όπως κρίθηκε και με τη νυν 1747/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ.

Μετά από αυτό το δεύτερο φιάσκο, που θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του Οργανισμού και δημιουργεί εύλογη ανησυχία στο σύνολο του αγροτικού κόσμου για το μέλλον των επιδοτήσεων, συνεπεία των μη νόμιμων ενεργειών της Διοίκησης του Οργανισμού, το μόνο που μπορεί να σχολιάσει κανείς είναι ότι «Το δις εξαμαρτείν τ’ αυτόν ουκ ανδρός σοφού»!

Επιστολή Ευθύμιου Σπυρίδη εκπροσώπου ΓΕΩΤΕΕ στο Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Επανέρχομαι αναφορικά με τη Διακήρυξη του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, προϋπολογισμού 1.700.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για τις υπηρεσίες:
I. Συντήρηση και Υποστήριξη Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν αναπτυχθεί το διάστημα 2006 -2021 έως 31/12/2022.
II. Ανάπτυξη και Υποστήριξη Λειτουργίας συστημάτων που αφορούν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2022 έως 20/10/2023.
III. Συντήρηση και Υποστήριξη της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής των υπηρεσιών του Internet Data Center (IDC), της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής της παροχής υπηρεσιών Disaster Recovery Site (DRS) και Business Continuity Plan (BCP) έως 31/12/2022.
IV. Πρόσθετες υπηρεσίες έως 20/10/2023.
Ήδη, σας έχω αποστείλει τις από 5/10/2021 και 2/12/2021 επιστολές μου, με τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μου, που αναφέρονται σε αυτές, να επιβεβαιώνονται από την 1747/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ (https://aepp-procurement.gr/images/Apofaseis_AEPP/Apofasi-1747-2021.pdf), ακυρώνοντας και πάλι στο σύνολό της τη Διακήρυξη.
Στη συνεδρίαση του ΔΣ της 8/12/2021, δεν θέσατε καν στα θέματα ημερήσιας διάταξης το ζήτημα της απόφασης της ΑΕΠΠ για την παραπάνω Διακήρυξη και των ενεργειών που πρέπει να γίνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς τη σχετική ενημέρωση και απόφαση του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις ενέργειες του Οργανισμού (προσφυγή κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, είτε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού), γίνονται από αναρμόδιο όργανο (απόφαση Προέδρου και όχι του ΔΣ), όπως έκρινε η πρόσφατη παραπάνω απόφαση της ΑΕΠΠ.
Επαναλαμβάνω με την παρούσα επιστολή μου το αίτημά μου για αναλυτική ενημέρωση του ΔΣ του Οργανισμού, ως προς την εισήγηση των αρμόδιων τεχνικών και νομικών υπηρεσιών του Οργανισμού για τις ενέργειες που προτείνετε, ώστε να αποφασίσει το ΔΣ τελικά την πιο συμφέρουσα λύση, πάντα με γνώμονα το όφελος του Οργανισμού και των αγροτών.
Ήδη, με τις έως τώρα ενέργειες έχει πληγεί η αξιοπιστία του Οργανισμού, ενώ υπάρχει διάχυτη ανησυχία για το μέλλον και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος το 2022 και σας καλώ να απαντήσετε στα παρακάτω εύλογα ερωτήματα που έχω επανειλημμένα θέσει υπόψη σας χωρίς να έχω λάβει απάντηση και τα οποία είναι τα εξής:
1. Ποιες ενέργειες έκανε ο Οργανισμός για τη νομική και τεχνική εκτίμηση των λόγων ακύρωσης της Διακήρυξης για 2η συνεχόμενη φορά εντός ολίγων μηνών;
2. Για την προσφυγή κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, έχουν εκτιμηθεί οι πιθανότητες επιτυχίας αυτής της ενέργειας; Έχει εκτιμηθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης των ανωτέρω ενεργειών δεδομένων των προθεσμιών που προβλέπονται από τον Νόμο και των καθυστερήσεων που παρατηρούνται από τη Δικαιοσύνη; Σε ό,τι αφορά το ΔΣ, πάντως, ουδεμία τέτοια ενημέρωση υπάρχει, καμία σχετική συζήτηση δεν έχει γίνει και, προφανώς, καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί.
3. Σε περίπτωση επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού, θα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση της ΑΕΠΠ;
4. Σε σχέση με τις αοριστίες της Διακήρυξης που επισημαίνονται στην απόφαση της ΑΕΠΠ, έχουν αντιμετωπισθεί;
5. Ποια είναι η πρόταση των υπηρεσιών σε σχέση με το αντικείμενο του συστήματος διαχείρισης εγγράφων που περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη και που αναφέρεται ως προβληματικό στην απόφαση της ΑΕΠΠ;
6. Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε σχέση με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Οργανισμού το 2022, δεδομένης της σημαντικής χρονικής καθυστέρησης που υπάρχει από τις ανωτέρω αστοχίες των Διακηρύξεων και την ακύρωσή τους από την ΑΕΠΠ; Πώς θα διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Οργανισμού και των πληρωμών των αγροτών;
7. Ποιες είναι οι ευθύνες που τυχόν έχουμε ατομικά ως μέλη της Διοίκησης στην περίπτωση που κριθεί ότι οι αποφάσεις της Διοίκησής μας και του Προέδρου παραβιάζουν τη νομιμότητα;
Με αίσθημα ευθύνης ως μέλος του ΔΣ και εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ.
Θεσσαλονίκη 13/12/21021
Με εκτίμηση,
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ