Σε εξέλιξη δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε ΑΜ-Θ και νησιά

Προτεραιότητα στον αγροδιατροφικό τομέα

Εως τις 30 Απριλίου θα είναι ανοιχτή η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη».

Η υποβολή επενδυτικών σχεδίων αφορά τη βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες, με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 20.000 ευρώ και μέγιστο 285.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η δημόσια χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 70% και η ιδιωτική συμμετοχή σε 30%.

Μεγαλύτερη είναι η περίοδος υποβολής προτάσεων, και δη έως τις 27 Μαΐου, στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Με τη δράση ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας για επενδυτικά σχέδια, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τα 60.000 ευρώ και μέγιστο 800.000 ευρώ.

Ιόνια Νησιά

Μέχρι τις 24 Απριλίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την επενδυτική τους πρόταση στο πλαίσιο της Δράσης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στους τομείς εξειδίκευσης της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». Στόχος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στους τομείς Αγροδιατροφής/Γαστρονομίας, Θαλάσσιας Οικονομίας, Πράσινης/Κυκλικής Οικονομίας, Πολιτισμού-Τουρισμού-Δημιουργικής Οικονομίας και της Υγείας – Υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής.

Βόρειο Αιγαίο

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου «τρέχουν» δύο προσκλήσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας:

 Έως τις 31 Μαρτίου η δράση για την «Ενίσχυση επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/επιχειρηματικών ιδεών για τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων».

 Έως τις 14 Απριλίου για την ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ.