Σε εξέλιξη οι έλεγχοι για τις πληρωμές των αυτόχθονων φυλών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία των διοικητικών ελέγχων στο 100% των οριστικών Αιτημάτων Πληρωμής για τη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της πληρωμής.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ οι έλεγχοι διενεργούνται ανά έτος δέσμευσης και πρόσκλησης (1 ο έτος για την 1η πρόσκληση από 2/4/2018 έως και 1/4/2019 και για όλα τα επόμενα έτη μέχρι τη λήξη της πενταετούς δέσμευσης και για τη 2η πρόσκληση από 13/5/2019 έως και 12/5/2020 και για όλα τα επόμενα έτη μέχρι τη λήξη της πενταετούς δέσμευσης).

Για το έτος Αιτήσεων 2022 και λόγω της διεξαγωγής της εν λόγω πληρωμής μέσω του πληροφοριακού συστήματος του κυβερνητικού νέφους, οι διοικητικοί έλεγχοι για την 1η πληρωμή θα διεξαγθούν μέσω αρχείων.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

«Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής της εν λόγω Δράσης διενεργείται διοικητικός έλεγχος στο 100% των οριστικών Αιτημάτων Πληρωμής από τους αρμόδιους ελεγκτές των Κ.Ζ.Γ.Π., σε επίπεδο ΑΦΜ επί της οθόνης, στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1019), προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της πληρωμής. Ο έλεγχος διενεργείται ανά έτος δέσμευσης και πρόσκλησης (1ο έτος για την 1η πρόσκληση από 2/4/2018 έως και 1/4/2019 και για όλα τα επόμενα έτη μέχρι τη λήξη της πενταετούς δέσμευσης και για τη 2η πρόσκληση από 13/5/2019 έως και 12/5/2020 και για όλα τα επόμενα έτη μέχρι τη λήξη της πενταετούς δέσμευσης).

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής αναφέρονται στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο.

Καρτέλα Πρόβατα-Αίγες -Χοίροι:

Στη στήλη «Μη συμμόρφωση σε οδηγίες και υποδείξεις» βεβαιώνεται ανά φυλή και φύλο η μη συμμόρφωση σε οδηγίες και υποδείξεις του αρμόδιου ΚΖΓΠ για την τήρηση του γενεαλογικού βιβλίου της φυλής.

Οι στήλες ελέγχου που συμπληρώνονται όσον αφορά στο ζωικό κεφάλαιο είναι η «Βεβαίωση Συνόλου Ζώων στο Γενεαλογικό Βιβλίο» και η «Ημερομηνία Ελαχίστων Ζώων». Η ημερομηνία που λαμβάνεται και αναγράφεται στη στήλη «Ημερομηνία Ελαχίστων Ζώων» ως βάση για τη διεξαγωγή του ελέγχου, είναι η τελευταία που στο «Γενεαλογικό Βιβλίο» απεικονίζεται το μικρότερο σύνολο των επιλέξιμων ηλικιακά ζώων (>1 έτους) ανά φυλή και φύλο. Ο εν λόγω έλεγχος αφορά στα χρονικά διαστήματα:

  • από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του διοικητικού ελέγχου για το έτος δέσμευσης και πρόσκλησης που διενεργείται ο έλεγχος, αν πρόκειται για την πληρωμή της προκαταβολής και
  • από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων μέχρι και την ημερομηνία λήξης των δεσμεύσεων για το έτος δέσμευσης και πρόσκλησης που διενεργείται ο έλεγχος, αν πρόκειται για την πληρωμή της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση που υπάρχει εγκεκριμένη μεταβίβαση θα πρέπει για το μεταβιβαστή να υπολογίζονται ως ζώντα ζώα μέχρι τη λήξη του έτους δέσμευσης και να προσμετρώνται κανονικά στην πληρωμή, το σύνολο των ζώων που έχουν μεταβιβαστεί στην εκμετάλλευση του αποδέκτη.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για όλο το έτος δέσμευσης δεν τηρείται κάποιο από τα κριτήρια επιλεξιμότητας με αποτέλεσμα να πρέπει να απενταχθεί/ούν η/οι φυλή/ές από τη Δράση, ως αποτέλεσμα ελέγχου θα πρέπει να συμπληρωθεί στη στήλη «Βεβαίωση Συνόλου Ζώων στο Γενεαλογικό

Βιβλίο» «0» και στη στήλη «Ημερομηνία Ελαχίστων Ζώων» η ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων π.χ. η 02/04/2018 αν ο έλεγχος αφορά στο 1ο έτος για την 1η πρόσκληση της Δράσης.

Καρτέλα Βοοειδή:

Στη στήλη «Μη συμμόρφωση σε οδηγίες και υποδείξεις» βεβαιώνεται ανά φυλή και φύλο η μη συμμόρφωση σε οδηγίες και υποδείξεις του αρμόδιου ΚΖΓΠ για την τήρηση του γενεαλογικού βιβλίου της φυλής.

Οι στήλες ελέγχου που συμπληρώνονται όσον αφορά στο ζωικό κεφάλαιο βρίσκονται στο κάτω μέρος της καρτέλας και συγκεκριμένα στο πεδίο «Ανάλυση Βοοειδών». Στο εν λόγω πεδίο, η στήλη «Αριθμός Σήμανσης Ενωτίου» είναι προ-συμπληρωμένη με τους αριθμούς σήμανσης ενωτίων των βοοειδών ανά φυλή και φύλο και για το 1ο έτος δέσμευσης προέρχονται από ( η πληροφορία αυτή προκύπτει από τη στήλη «Είδος εγγραφής»):

  • το Διοικητικό Έλεγχο της Αίτησης Στήριξης
  • την Αίτηση Πληρωμής του έτους δέσμευσης και
  • το αντίγραφο της ΚΒΔ πριν την έναρξη των διοικητικών ελέγχων της προκαταβολής.

Στη στήλη «Αριθμός Σήμανσης Ενωτίου» καταχωρούνται και οι αριθμοί σήμανσης των βοοειδών που δεν είναι προ-συμπληρωμένοι αλλά ωστόσο είναι εγγεγραμμένοι έστω και για μια ημέρα στα γενεαλογικά βιβλία για τα χρονικά διαστήματα:

  • από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του διοικητικού ελέγχου για το έτος δέσμευσης και πρόσκλησης που διενεργείται ο έλεγχος αν πρόκειται για την πληρωμή της προκαταβολής και
  • από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων μέχρι και την ημερομηνία λήξης των δεσμεύσεων για το έτος δέσμευσης και πρόσκλησης που διενεργείται ο έλεγχος αν πρόκειται για την πληρωμή της εκκαθάρισης.

Για όλους τους αριθμούς σήμανσης των ενωτίων των βοοειδών συμπληρώνονται οι στήλες «Βεβαίωση Εγγραφής στο Γενεαλογικό Βιβλίο» και «Ημερομηνία Εγγραφής στο Γενεαλογικό Βιβλίο». Στη στήλη «Βεβαίωση εγγραφής στο Γενεαλογικό Βιβλίο» υπάρχουν 3 τιμές που μπορούν να επιλεγούν. Στην περίπτωση που για κάποιο ενώτιο επιλεγεί η τιμή «Μη επιβεβαιωμένο» ή «Πριν την ημ/νία Έναρξης Δεσμεύσεων» δεν συμπληρώνεται η στήλη «Ημερομηνία Εγγραφής στο Γενεαλογικό Βιβλίο». Εφόσον επιλεγεί η τιμή «Μετά την ημ/νία Έναρξης Δεσμεύσεων» υποχρεωτικά συμπληρώνεται η στήλη «Ημερομηνία Εγγραφής στο Γενεαλογικό Βιβλίο» με ημερομηνία από την 02/04/2018 και μετά εφόσον ο έλεγχος αφορά στο 1ο έτος δεσμεύσεων για την 1η πρόσκληση και 15/05/2019 και μετά εφόσον ο έλεγχος αφορά στο 1ο έτος δεσμεύσεων για την 2η πρόσκληση.

Για το 2ο έτος δεσμεύσεων κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου στην οθόνη έρχονται προ-συμπληρωμένοι οι αριθμοί σήμανσης ενωτίων για τους οποίους έχουν επιλεγεί οι τιμές «Πριν την ημ/νία έναρξης δεσμεύσεων» ή/και «Μετά την ημ/νία έναρξης δεσμεύσεων» στο διοικητικό έλεγχο του 1ου έτους δέσμευσης. Για όλους αυτούς τους αριθμούς σήμανσης ενωτίων προ-συμπληρώνεται η τιμή «Πριν την ημ/νία έναρξης δεσμεύσεων» και το πεδίο είναι κλειδωμένο. Επιπλέον εμφανίζονται προ-συμπληρωμένοι οι αριθμοί σήμανσης ενωτίων της Αίτησης Πληρωμής του 2ου έτους δέσμευσης και της ΚΒΔ πριν την έναρξη των διοικητικών ελέγχων της προκαταβολής του 2ου έτους δέσμευσης. Οι ελεγκτές κατά τον ίδιο τρόπο όπως και προηγουμένως συμπληρώνουν τα πεδία του ελέγχου.

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα επόμενα έτη δεσμεύσεων.

Καρτέλα Ίπποι:

Στη στήλη «Μη συμμόρφωση σε οδηγίες και υποδείξεις» βεβαιώνεται ανά φυλή και φύλο η μη συμμόρφωση σε οδηγίες και υποδείξεις του αρμόδιου ΚΖΓΠ για την τήρηση του γενεαλογικού βιβλίου της φυλής.

Στη στήλη «Ύπαρξη ίππων» βεβαιώνεται η εγγραφή ίππων στο «Γενεαλογικό Βιβλίο» ανά φυλή και φύλο, ανεξάρτητα αν υπάρχει σήμανση ή όχι στα ζώα.

Οι στήλες ελέγχου που συμπληρώνονται όσον αφορά στο ζωικό κεφάλαιο βρίσκονται στο κάτω μέρος της καρτέλας και συγκεκριμένα στο πεδίο «Ανάλυση Ίππων». Οι στήλες «Αριθμός σήμανσης δήλωσης» (έχουν καταχωρηθεί από τους δικαιούχους στο μενού «Εισαγωγή Αριθμών Σήμανσης Ίππων») και «Αριθμός Σήμανσης Ελέγχου» είναι προ-συμπληρωμένες, με δυνατότητα τροποποίησης μόνο της στήλης «Αριθμός Σήμανσης Ελέγχου» όταν το πεδίο της «Ανωτέρας Βίας» είναι ΟΧΙ. Τα πεδία που συμπληρώνονται για όλα τα ζώα που είναι εν ζωή για την περίοδο που διενεργείται ο διοικητικός έλεγχος είναι ο «Έλεγχος Σήμανσης έως 31/10 του Έτους Δέσμευσης» και η «Βεβαίωση Εγγραφής στο Γενεαλογικό Βιβλίο» για τον κάθε αριθμό σήμανσης ανά φυλή και φύλο. Ο έλεγχος που αφορά στη «Βεβαίωση Εγγραφής στο Γενεαλογικό Βιβλίο» αφορά στα χρονικά διαστήματα:

  • από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του διοικητικού ελέγχου για το έτος δέσμευσης και πρόσκλησης που διενεργείται ο έλεγχος, αν πρόκειται για την πληρωμή της προκαταβολής και
  • από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων μέχρι και την ημερομηνία λήξης των δεσμεύσεων για το έτος δέσμευσης και πρόσκλησης που διενεργείται ο έλεγχος, αν πρόκειται για την πληρωμή της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση που υπάρχει εγκεκριμένη μεταβίβαση θα πρέπει για το μεταβιβαστή να υπολογίζονται ως ζώντα ζώα μέχρι τη λήξη του έτους δέσμευσης και να προσμετρώνται κανονικά στην πληρωμή, το σύνολο των ζώων που έχουν μεταβιβαστεί στην εκμετάλλευση του αποδέκτη.

Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο προκύψει ότι κάποιο ζώο έχει αντικατασταθεί για το ζώο της αντικατάστασης καταχωρείται ο νέος αριθμός σήμανσης και επιβεβαιώνεται ότι για το ζώο αυτό η σήμανση έχει πραγματοποιηθεί έως 31/10 του έτους Δέσμευσης και πρόσκλησης και ότι είναι εγγεγραμμένο στα γενεαλογικά βιβλία για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Στην περίπτωση που κάποιο ζώο δε βρίσκεται στην κατοχή του δικαιούχου (πχ. θάνατος ζώου) για όλη την περίοδο που διενεργείται ο διοικητικός έλεγχος και δεν έχει γίνει αντικατάσταση δεν θα τσεκάρεται για το εν λόγω ζώο η στήλη «Βεβαίωση Εγγραφής στο Γενεαλογικό Βιβλίο».

Ειδικότερα για το έτος Αιτήσεων 2022 και λόγω της διεξαγωγής της εν λόγω πληρωμής μέσω του πληροφοριακού συστήματος του κυβερνητικού νέφους, οι διοικητικοί έλεγχοι των αρθ. 4, 21 και 26 της ισχύουσας ΥΑ, από τις Υπηρεσίες των ΚΖΓΠ, για την 1η πληρωμή θα διεξαγθούν μέσω αρχείων. Στα εν λόγω αρχεία θα συμπληρωθούν τα αποτελέσματα των ελέγχων, σε επίπεδο ΑΦΜ και θα αφορούν ζωική κατηγορία, πλήθος ζώων και αντίστοιχη φυλή αποτυπώνοντας την κατάσταση της εκμετάλλευσης κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου και πριν την ολοκλήρωση του έτους δεσμεύσεων της Δράσης».