Εξηγήσεις από τον πρόεδρο Δ. Μελά για τον διαγωνισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά ο εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ στο ΔΣ του Οργανισμού

Σειρά ερωτημάτων καταθέτει προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το μέλος του ΔΣ και εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ, Ευθύμιος Σπυρίδης σχετικά με τις ενέργειες που έχουν ακολουθηθεί μέχρι σήμερα για την προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού. Ο κ. Σπυρίδης εκφράζει, όπως επισημαίνει, τους προβληματισμούς του, καθώς, όπως αποκαλύπτει, το ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έλαβε ενημέρωση σχετικά με τη νέα Διακήρυξη πριν αυτή αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Πιο αναλυτικά, μετά την ακύρωση του διαγωνισμού από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε νέα Διακήρυξη, που δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες στο  ΚΗΜΔΗΣ με το  ίδιο αντικείμενο.

Με δεδομένο ότι δεν προηγήθηκε σχετική ενημέρωση του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Σπυρίδης ρωτά: 

  • Εάν η νέα Διακήρυξη έχει λάβει υπόψη και έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση της ΑΕΠΠ, η  οποία  διαπίστωσε  σοβαρότατες  ασάφειες  στους  όρους  της,  αδικαιολόγητες απαιτήσεις    και  σειρά  παρατυπιών  που  περιόριζαν  τον  ανταγωνισμό  και  δημιουργούσαν ζητήματα ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στην διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας  και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε να ακυρωθεί συνολικά η Διακήρυξη.
  • Τι μέτρα  θεραπείας  λήφθηκαν  προκειμένου  με  τη  νέα  Διακήρυξη  να  μην  προκύψουν παρόμοια ζητήματα ώστε να μην ακυρωθεί ξανά η νέα Διακήρυξη και καθυστερήσει εκ νέου ο Διαγωνισμός.

Ευθύνες

Μάλιστα ζητά περαιτέρω εξηγήσεις από τον κ. Μελά, και τον καλεί να ενημερώσει «όλα τα μέλη  του  ΔΣ  για  τις  τυχόν  ευθύνες    που  ενδεχομένως  έχουμε  είτε  ως  μέλη  συλλογικού οργάνου  ή  ενδεχομένως  και  προσωπικά,  όταν  διαπιστώνεται  από  τις  αρμόδιες  αρχές  ότι πράξεις του Οργανισμού παραβιάζουν τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και γενικά την νομιμότητα των διαγωνιστικών διαδικασιών και των δημοσίων συμβάσεων».

Διαβάστε εδώ την γραπτή παρέμβαση του μέλους του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ, Ευθύμιο Σπυρίδη