Εξισωτική Αποζημίωση 2022: Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση – Στα 250 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Στα 250 εκατ. ευρώ ανέρχεται η δημόσια δαπάνη του μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014 – 2020, για το έτος 2022, σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύτηκε.

Το ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στα υπομέτρα ως εξής:

  • Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές»: 170 εκατ. ευρώ
  • Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών»: 70 εκατ. ευρώ
  • Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» : 10 εκατ. ευρώ.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης

  • για το υπομέτρο 13.1 καθορίζεται στα 12,5 ευρώ/στρέμμα (125 ευρώ ανά εκτάριο)
  • για το υπομέτρο 13.2 ισχύουν τα ακόλουθα:
  • για τις Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, μετά την νέα οριοθέτηση, καθορίζεται στα 8,1 ευρώ/στρέμμα (81 ευρώ ανά εκτάριο)
  • για τις Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, με την παλιά οριοθέτηση που πλέον ανήκουν στις περιοχές χωρίς περιορισμούς μετά την νέα οριοθέτηση, καθορίζεται στα 2,5 ευρώ/στρέμμα (25 ευρώ ανά εκτάριο)
  • για το υπομέτρο 13.3 καθορίζεται στα 8,1 ευρώ/στρέμμα (81 ευρώ ανά εκτάριο)

Σύμφωνα με την πρόσκληση «η υποβολή των Αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται έως την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022, προσμετρώντας στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022, η οποία λήγει την 30η Ιουνίου 2022, και το διάστημα μετά τη λήξη του οποίου η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη. Σε περίπτωση αλλαγής καταληκτικής ημερομηνίας της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (παράταση), προσαρμόζεται αντιστοίχως η περίοδος υποβολής των Αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο 13»

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση στήριξης/πληρωμής υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και συγκεκριμένα :

  • είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος (https://eae.opekepe.gov.gr).
  • είτε μέσω ενός πιστοποιημένου Φορέα υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Δείτε εδώ την πρόσκληση