Έξυπνα χωριά: Βήματα προώθησης της ψηφιοποίησης από τα κράτη-μέλη

«Τα έξυπνα χωριά είναι η προσπάθεια του συνδυασμού διαφορετικών πολιτικών για να βρεθούν καλύτεροι και πιο έξυπνοι τρόποι για την προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης», δηλώνει στο πιο πρόσφατο τεύχος του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου για την αγροτική ανάπτυξη (ENRD), ο επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, έχοντας ως σημείο αναφοράς για αυτές τις πολιτικές την τεχνολογική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Δίκτυο παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους οι ψηφιακές στρατηγικές που αναπτύσσονται ανά την Ευρώπη μπορούν να ωφελήσουν τις αγροτικές περιοχές, ενώ προτείνει στα κράτη-μέλη τα βήματα για να επέλθει πιο γρήγορα η ψηφιοποίηση.

Η πρώτη στρατηγική που αναπτύσσεται είναι αυτή της προώθησης της ψηφιοποίησης μέσω της νέας ΚΑΠ. Σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ, θα παρέχεται μέσω αυτής η προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων, η καινοτομία και η ψηφιοποίηση των αγροτικών περιοχών.

Βήματα ψηφιοποίησης

Το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Δίκτυο προτείνει συγκεκριμένα βήματα μέσω των οποίων μπορούν να προωθήσουν πιο εύκολα τις νέες τεχνολογίες.

Συγκεκριμένα, προτείνει τα εξής τέσσερα βήματα:

1. Χαρτογραφήστε το υπάρχον τοπίο πολιτικής υποστήριξης για την ψηφιοποίηση της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών στη χώρα.

2. Προσδιορίστε τις ευκαιρίες και τις ανάγκες για τη χρήση της ψηφιοποίησης, για να επιτύχετε όσο το δυνατόν περισσότερους από τους στόχους της ΚΑΠ.

3. Καθορίστε τις προτεραιότητες για τις κύριες παρεμβάσεις που διατίθενται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες που εντοπίζονται. Για παράδειγμα:

✱ Επενδύσεις σε υποδομές μικρής κλίμακας και τοπικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως οι συνδέσεις διαδικτύου.

✱ Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών μέσω της συμβουλευτικής για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος.

✱ Συνεργασία για τη συγκέντρωση των ενδιαφερομένων μερών, τη δημιουργία ομάδων και ψηφιακών κόμβων για την προώθηση των ψηφιακών τεχνολογιών.

4. Ορίστε τους στόχους. Κατανείμετε τον απαιτούμενο προϋπολογισμό, σχεδιάστε και εφαρμόστε τις απαραίτητες παρεμβάσεις.

Αντιμετωπίζοντας το ψηφιακό χάσμα στις αγροτικές περιοχές

Για να διασφαλιστεί ότι οι ψηφιακές στρατηγικές θα ωφελήσουν τις αγροτικές περιοχές και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τα έξυπνα χωριά, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και τα τρία στοιχεία του ψηφιακού χάσματος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ειδικές ανάγκες κάθε αγροτικής περιοχής και το υπάρχον τοπίο υποστήριξης πολιτικής.

Τα τρία αυτά στοιχεία είναι:

  1. Ευρυζωνική υποδομή
  2. Προώθηση της αφομοίωσης ψηφιακών υπηρεσιών
  3. Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των ανθρώπων της υπαίθρου

Αυτά τα τρία στοιχεία ενισχύονται το ένα από το άλλο, οπότε αν δεν αντιμετωπιστούν από κοινού, θα οδηγήσουν σε χαμηλό επίπεδο συνειδητοποίησης, ζήτησης και υιοθέτησης των ψηφιακών τεχνολογιών, γεγονός που με τη σειρά του ζημιώνει την επιχειρηματική υπόθεση για περαιτέρω επενδύσεις.

Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω, το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Δίκτυο τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει συντονισμένη διακυβέρνηση τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο και να υπάρξει στόχευση σε επενδύσεις ευρυζωνικών υποδομών, αλλά και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.