Μέτρο του ΠΑΑ το «7χίλιαρο»: Έρχεται η πρόσκληση για το ελαιόλαδο, μετά την υπογραφή του θεσμικού πλαισίου

Ανοίγει ο δρόμος για την προκήρυξη του νέου έκτακτου μέτρου του ΠΑΑ 2014-2020 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19», για την ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών, καθώς υπεγράφη το θεσμικό πλαίσιο του μέτρου.

Το μέτρο αφορά την στήριξη των παραγωγών ελαιόλαδου, με το συνολικό ποσό των 126,3 εκατ. ευρώ περίπου, μετά τη μεταφορά αναξιοποίητων μέχρι σήμερα κονδυλίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι πόροι που διατίθενται στο μέτρο ανέρχονται στα 94,3 εκατ. ευρώ (κοινοτική συμμετοχή), τα οποία αφορούν περίπου στο 2% των συνολικών πόρων ΕΓΤΑΑ, που διατίθενται στο ΠΑΑ 2014- 2020.

Δικαιούχοι

Ειδικότερα, και σύμφωνα με το πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 21 που υπογράφει ο υφυπουργός Κ. Σκρέκας, δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα τα οποία :

· είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται από την εγγραφή τους ως Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ) στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), όπως τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (οικονομικό έτος 2019) και

· να έχουν στη νόμιμη κατοχή τους επιλέξιμη έκταση όπως ορίζεται στο άρθρο 3, δηλαδή το σύνολο της επιλέξιμης προσδιορισθείσας έκτασης των αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, που προκύπτει για το έτος χρήσης ΕΑΕ 2019 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020.

 Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής όσο και κατά την καταβολή της ενίσχυσης.

Ύψος ενίσχυσης

Ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης πραγματοποιείται ανά δικαιούχο σύμφωνα με την κλάση εκταρίων της επιλέξιμης έκτασης.

Ειδικότερα, το ύψος ενίσχυσης για κάθε κλάση επιλέξιμης έκτασης ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (σε εκτάρια) ΕΥΡΩ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
0 ΕΩΣ 1 ΕΚΤΑΡΙΟ 300 €
1 ΕΩΣ 1,5 ΕΚΤΑΡΙΑ 600 €
1,5 ΕΩΣ 3 ΕΚΤΑΡΙΑ 1.100 €
3 ΕΩΣ 5 ΕΚΤΑΡΙΑ 1.600 €
5 ΕΩΣ 7 ΕΚΤΑΡΙΑ 2.000 €
7 ΕΩΣ 10 ΕΚΤΑΡΙΑ 2.500 €
10 ΕΩΣ 15 ΕΚΤΑΡΙΑ 3.000 €
15 ΕΩΣ 20 ΕΚΤΑΡΙΑ 3.500 €
> 20 ΕΚΤΑΡΙΑ 4.000 €

 

Δείτε εδώ το θεσμικό πλαίσιο, όπως υπεγράφη (PDF ~700kb)