ΕΛΓΑ: Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης υποψήφιων Γεωπόνων για πρόσληψη προσωπικού

Τον αναμορφωμένο πίνακα κατάταξης υποψηφίων τoυ κλάδου ΠΕ Γεωπόνων (υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2019 με αριθ. πρωτ. 5851/14-05-2019 ανακοίνωσης) για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, ανάρτησε ο ΕΛΓΑ (σε εφαρμογή της υπ΄αριθμ. 1323/2019 Απόφασης Α.Σ.Ε.Π.).