Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020: Οι κρίσιμες ημερομηνίες, τα υποχρεωτικά e-δικαιολογητικά και οι δικαιούχοι του Εθνικού Αποθέματος

Με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2020 να έχει και με τη βούλα παραταθεί έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, μία σειρά από ζητήματα χρήζουν περισσότερων διευκρινίσεων. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή της ΕΑΕ μετά τις 15 Ιουνίου συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο δικαιούχος θα λάμβανε ως ενίσχυση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα, ενώ μετά τις 10 Ιουλίου η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που πεθάνει ο δικαιούχος γεωργός;

Σε περίπτωση θανόντα/ούσης γεωργού, για λογαριασμό του/της οποίου/ας είναι αδύνατη η καταχώριση της ΕΑΕ, οι κληρονόμοι απευθύνονται στο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων της επιλογής τους και η ΕΑΕ καταχωρίζεται στα στοιχεία του/της θανόντος/ούσης για λόγους ανωτέρας βίας. Έπειτα, υποβάλλεται αίτημα αναγνώρισης συνδρομής λόγων ΑΒ/ΕΠ ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «Αιτήματα ανωτέρας βίας για εκπρόθεσμες ΕΑΕ». Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήματος αναγνώρισης συνδρομής λόγω ανωτέρας βίας, η ΕΑΕ απορρίπτεται. Κατόπιν εξέτασης των προσκομισθέντων στοιχείων εγκρίνονται ή απορρίπτονται τα εν λόγω αιτήματα ανωτέρας βίας και τα αποτελέσματα του ελέγχου κοινοποιούνται άμεσα στους ενδιαφερόμενους.

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης;

Τα γενικά δικαιολογητικά (π.χ. αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου) απαιτούνται μόνο για γεωργούς που αιτούνται την ενίσχυση του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας ή λήψη δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα ή πληρωμή του μέτρου 13 – εξισωτική αποζημίωση.

Τα παραστατικά χρήσης αγροτεμαχίων (αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης αγροτεμαχίων και παραστατικά που δικαιολογούν τη χρήση της έκτασης βοσκότοπων) μόνο σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων τους ή σε περίπτωση πρώτης υποβολής.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κάθε έτος, όπως για χορήγηση άμεσων ενισχύσεων, π.χ. τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου ή απόδειξη λιανικής πώλησης συνοδεία βεβαίωσης του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καλλιέργεια, άδεια καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κτηνοτρόφους (π.χ. εξουσιοδότηση πληρωμής οφειλής μισθώματος δημόσιου βοσκότοπου), από Νομικά Πρόσωπα και Ιερές Μονές όταν δηλώνεται κύριος διαχειριστής νεοεισερχόμενος/γεωργός νεαρής ηλικίας, αλλά και όταν δηλώνεται διαχείριση από εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Τέλος, δικαιολογητικό που υποβάλλεται σε περίπτωση αιτήματος εκούσιας επιστροφής Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης στο εθνικό απόθεμα, για άλλη χρήση (όπως εξουσιοδότηση πληρωμής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ, όταν δηλώνεται πληρωμή εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ μέσω εξουσιοδότηση), άρδευσης μόνο για όσους αιτούνται το Μέτρο 10.1.4 «Μείωση ρύπανσης νερού» και δικαιολογητικά για όσους/όσες αιτούνται το Μέτρο 13 και είναι άνω των 67 ετών, για την περίπτωση παράτασης του χρόνου ασφάλισης.

Δηλαδή, είναι υποχρεωτική η υποβολή δικαιολογητικών άρδευσης;

Τα δικαιολογητικά άρδευσης είναι υποχρεωτικά μόνο για όσους αιτούνται το Μέτρο 10.1.4-«Μείωση ρύπανσης νερού». Τα δικαιολογητικά αφορούν: Βεβαίωση ΟΕΒ για άρδευση αγροτεμαχίων, βεβαίωση δήμου για άρδευση αγροτεμαχίων, βεβαίωση περιφέρειας για άρδευση αγροτεμαχίων, άδεια χρήσης νερού ή αίτησης προς αρμόδια υπηρεσία για ιδιωτική υδροληψία. Στην περίπτωση προσυμπληρωμένων αιτήσεων ΕΑΕ 2020 για τους ενταγμένους παραγωγούς στη Δράση 10.1.04, τα δικαιολογητικά άρδευσης αγροτεμαχίων μεταφέρονται όπως είχαν υποβληθεί στην ΕΑΕ 2019. Υποβάλλονται νεότερα παραστατικά στην περίπτωση μη υποβολής το 2019 ή τροποποίησης σε σχέση με τα ισχύοντα το 2019.

Σημειώνεται ότι σε αγροτεμάχιο που δηλώνεται αρδευόμενο συνιστάται η συμπλήρωση του φορέα άρδευσης, γιατί το επόμενο έτος (ΕΑΕ 2021) θα είναι υποχρεωτικό.

Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης μεταβίβασης 2020;

Ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και, ως εκ τούτου, υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2020 ορίζεται η Τρίτη 15 Ιουνίου 2020. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή και εξαιρετικών περιστάσεων που δεν επέτρεψαν την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης μεταβίβασης, είναι δυνατή η υποβολή μέσω διαδικτυακής εφαρμογής έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.

Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών;

Όχι, δεν απαιτείται. Για τα εν λόγω αγροτεμάχια είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΤΑΚ, όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη. Ωστόσο, έχει προβλεφθεί η εξαίρεση από την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ συγκεκριμένων περιπτώσεων κατά τις οποίες αυτό δεν είναι εφικτό, όπως: Αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς, με την επισύναψη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου του/της ιδιοκτήτη/τριας αγροτεμαχίου, αγροτεμάχια που είναι ακτημονικά και αγροτεμάχια αναδασμών που δεν ολοκληρώθηκαν. Επισημαίνεται ότι όταν εκτάσεις εξ αδιαιρέτου χρησιμοποιούνται από κοινού, οι συνιδιοκτήτες δηλώνουν το ποσοστό κατοχής που τους αναλογεί.

Ποια δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά, πριν από την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης (έως 01/10/2020);

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή για τον έλεγχο του ενεργού γεωργού σε Νομικά Πρόσωπα (π.χ. Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019, Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019, ισοζύγιο έτους 2019 κ.ά.) και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από βιοκαλλιεργητές.

Πώς διατίθεται η στήριξη του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης;

Το 2020, η στήριξη δυνάμει του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης διατίθεται στους ενεργούς γεωργούς, οι οποίοι κατέχουν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το 2020:

 Είτε μέσω πρώτης χορήγησης το 2015.

 Είτε μέσω μεταβίβασης τα έτη 2016 έως 2019. Επισημαίνεται ότι για τις ενοικιάσεις δικαιωμάτων χωρίς γη έτους 2016 -2019 με λήξη μίσθωσης έως και 15-6-2020, τα δικαιώματα επιστρέφουν στον μεταβιβαστή το 2020.

 Είτε μέσω χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα 2017 – 2019.

✱ Είτε μέσω τυχόν χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα 2020 σε γεωργούς.

✱ Είτε με μεταβίβαση το έτος 2020.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του εθνικού αποθέματος;

Οι γεωργοί νεαρής ηλικίας (δηλαδή είναι γεννημένοι έως και τις 31/12/2002) και οι νεοεισερχόμενοι. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι δεν κρίνονται δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2020 γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι, οι οποίοι έχουν λάβει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους στον περιφερειακό μέσο όρο του εθνικού αποθέματος ως Φυσικό Πρόσωπο ή ως Νομικό Πρόσωπο ή για λογαριασμό κάποιου ΝΠ (ως διαχειριστές/στριες) από το εθνικό απόθεμα το έτος 2015 ή 2017 ή 2018 ή 2019.

Κατ’ εξαίρεση, εν δυνάμει δικαιούχοι εθνικού αποθέματος 2020 είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι γεωργοί που κατείχαν μόνο μισθωμένα δικαιώματα το 2015.