Ενημέρωση των κτηνοτρόφων του Κιλκίς για τη διαχείριση των νεκρών τους ζώων

Η Π.Ε. Κιλκίς με ανακοίνωσή της υπενθυμίζει σχετικά με το «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από τα νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται» της Π.Κ.Μ., ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η ορθή διαχείριση των νεκρών εκτρεφόμενων ζώων (κανονισμός αριθ.1069/2009 περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο) , είναι η απόρριψη τους ως απόβλητα μέσω αποτέφρωσης και αποτελεί υποχρέωση τους.

Η διαχείριση των νεκρών εκτρεφόμενων ζώων θα πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Καν.(ΕΚ) αριθ.1069/2009) και ειδικότερα τις διατάξεις της Υ.Α. αριθ. 612/118658 (ΦΕΚ 1983/2020ΤΕΥΧΟΣ Β’) άρθρο 4 παράγραφος 4 “Ο κατά το χρόνο θανάτου του εκτρεφόμενου ζώου ιδιοκτήτης/κάτοχος καταγράφει σε αρχείο το θανόν ζώο, ενημερώνει αμέσως την κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας και εξασφαλίζει ότι το πτώμα του ζώου διατίθεται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία “.

Για την τεκμηρίωση της ορθής διαχείρισης των νεκρών ζώων στην εκμετάλλευση θα πρέπει να υπάρχει εμπορικό έγγραφο ή άλλο παραστατικό που να αποδεικνύει την ορθή διαχείριση αυτού το οποίο προσκομίζεται στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή μαζί με την γνωστοποίηση θανάτου του ζώου εντός του μεγίστου διαστήματος των 7 ημερών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικού αποδεικτικού παραστατικού επιβάλλονται από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις του Νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32/11.2.2014).