Οι ενισχύσεις στον τομέα του βαμβακιού στη νέα ΚΑΠ

της Μαρίας Κορρέ, γεωπόνου, στελέχους Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Έργων της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

 

 

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται για τον τομέα του βαμβακιού στο Στρατηγικό Σχέδιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 εντοπίζονται τόσο στον ΠυλώναΙ (ειδική ενίσχυση στο βαμβάκι και οικολογικά σχήματα) όσο και στον Πυλώνα ΙΙ στα Μέτρα των Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρώτον και βασικότερο, συνεχίζεται η χορήγηση της ειδικής (συνδεδεμένης) ενίσχυσης στο βαμβάκι, με συνολικό προϋπολογισμό για την πενταετία τα 919,98 εκατ. ευρώ. Ήδη, από τις 25/5/2023 έχει δημοσιευτεί η απόφαση υπ’ αριθμόν 472/158760, στην οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης. Το ποσό ενίσχυσης για τον παραγωγό ορίζεται στα 733,98 ευρώ ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης (ή 73,39 ευρώ/στρέμμα) για βασική έκταση 250.000 εκταρίων, δηλαδή παραμένει στο ίδιο επίπεδο ύστερα από τη μείωση που υπέστη το 2021. Το παραπάνω ποσό δύναται να προσαυξηθεί κατά 2 ευρώ/εκτάριο για παραγωγούς που είναι μέλη της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος.

Οικολογικά Σχήματα

Επιπλέον, για τους παραγωγούς που καλλιεργούν βαμβάκι, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής τους στα παρακάτω Οικολογικά Σχήματα:

✱ Π1-31.2 – Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης: Προβλέπεται ενίσχυση για την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την παύση καλλιέργειας στο 10% της αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης, με σκοπό τη μετατροπή της σε περιοχή οικολογικής εστίασης, η οποία για το βαμβάκι είναι στα 16 ευρώ/εκτάριο, με πρόσθετη ενίσχυση για φυτά ξενιστές τα 5 ευρώ/εκτάριο.

✱ Π1-31.4 – Επέκταση κυκλικής οικονομίας στη γεωργία: Ενίσχυση 20 ευρώ/εκτάριο για τη συγκέντρωση και απόσυρση των υπολειμμάτων και επιπλέον 90 ευρώ/εκτάριο για την προμήθεια κομπόστ ή χωνεύματος και τη διασπορά του σε αροτραίες καλλιέργειες.

✱ Π1-31.6 – Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων:

● Δράση 31.6-Z – Ενίσχυση για τη χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς σε αρόσιμες & μόνιμες εκτάσεις (30 ευρώ/εκτάριο).

● Δράση 31.6-Η – Ενίσχυση για τη διαχείριση των υπολειμμάτων ψεκαστικών υγρών στις αροτραίες & μόνιμες καλλιέργειες (10 ευρώ/εκτάριο).

● Δράση 31.6-Θ – Eνίσχυση για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκασμών σε αροτραίες και μόνιμες καλλιέργειες (70 ευρώ/εκτάριο).

● Δράση 31.6-Ι – Ενίσχυση για χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης σε αροτραίες καλλιέργειες (45 ευρώ/εκτάριο).

● Δράση 31.6-ΙΑ – Ενίσχυση για χρήση λιπασμάτων με παρεμποδιστές σε αροτραίες καλλιέργειες (45 ευρώ/εκτάριο).

● Δράση 31.6-ΙΒ – Ενίσχυση για χρήση προϊόντων ή λιπασμάτων με βιοδιεγέρτες σε αροτραίες καλλιέργειες (30 ευρώ/εκτάριο).

✱ Π1-31.9 – Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας: Ενίσχυση για τη συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας (516 ευρώ/εκτάριο για το βαμβάκι).

Σημειώνεται ότι οι τιμές ενίσχυσης που δίνονται παραπάνω για τα οικολογικά σχήματα είναι ενδεικτικές.

Δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης

Τέλος, οι βαμβακοπαραγωγοί, μέσω της συμμετοχής τους στα κάτωθι μέτρα των Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, μπορούν να ενισχυθούν για την τήρηση περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, την υλοποίηση επενδύσεων και τη δημιουργία συνεργασιών:

✱ Π3-70-1.3 – Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας, με στόχο τη μείωση των φυτοφαρμάκων – Δράση 2: «Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»: Η εφαρμογή της μεθόδου «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ» περιλαμβάνει τη μεικτή χρήση φερομονών και χημικών τα δύο πρώτα έτη και την αποκλειστική χρήση φερομονών τα επόμενα τρία έτη. Το ύψος ενίσχυσης για το βαμβάκι είναι για τα πρώτα δύο έτη στα 346 ευρώ/εκτάριο και για τα τρία επόμενα έτη στα 396 ευρω/εκτάριο.

✱ Π3-70-2.1 – Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους: Χορήγηση ενίσχυσης ύψους 701 ευρώ/εκτάριο/έτος για τη μετατροπή του συμβατικού βαμβακιού σε βιολογικό.

✱ Π3-73-2.1 – Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην Ανταγωνιστικότητα: Υλοποίηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (Σχέδια Βελτίωσης), με ποσοστό ενίσχυσης έως 50%-70% ανάλογα με το είδος της δαπάνης, την περιφέρεια και τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου δικαιούχου (νέος γεωργός).

✱ Π3-73-2.2 – Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος: Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος με ποσοστό ενίσχυσης που ανέρχεται στο 70%.

✱ Π3-73-2.5 – Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την προστασία από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα: Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών εκμεταλλεύσεων από φυσικές καταστροφές με ποσοστό ενίσχυσης που ανέρχεται στο 80%.

✱ Π3-73-2.6 – Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις: Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος με ποσοστό ενίσχυσης που ανέρχεται στο 70%.

✱ Π3-77-3.1 – Ανάπτυξη συνεργασιών, με σκοπό τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας: Ενισχύονται στο 100% Επιχειρησιακές Ομάδες (Σχήματα συνεργασίας φορέων/εταίρων), με σκοπό την υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου στην πρωτογενή παραγωγή.