Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στον πρωτογενή τομέα μέσω του νέου Αναπτυξιακού

Ενεργές δύο νέες προκηρύξεις, για μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από την 1η Σεπτεμβρίου «τρέχουν» οι δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, για τα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις», συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των οποίων μπορούν να υπαχθούν και επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα, με το ποσό ενίσχυσης να υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ.

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» ανέρχεται στα 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 140 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 210 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Το καθεστώς απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, ΚοινΣΕπ, Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα. Δηλαδή για:

✱ Μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ.

✱ Μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, στο ποσό 250.000 ευρώ.

✱ Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ.

✱ Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ.

✱ ΚοινΣΕπ, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις

Ο προϋπολογισμός για το καθεστώς «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 140 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και 10 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή/και το σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης είναι:

α. Για μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 150.000 ευρώ.

β. Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000 ευρώ.

Πρωτογενής τομέας

Το ποσό ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια των ανωτέρω δύο δράσεων στον πρωτογενή τομέα δύναται να υπερβαίνει ακόμη και τα 500.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια στον τομέα φυτικής παραγωγής (εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη κ.λπ), και στον τομέα ζωικής παραγωγής επενδυτικά σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και όλων των τύπων εκτροφής, και υπό τους περιορισμούς και όρους που τίθενται ακολούθως, που αφορούν:

✱ Βοοτροφικές μονάδες.

✱ Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.

✱ Χοιροτροφικές μονάδες.

✱ Πτηνοτροφικές μονάδες (εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής, αλλά και για την παραγωγή αβγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα. Επίσης, συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αβγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, όπως και πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αβγών).

Σημειώνεται πως ειδικά για τις συμβατικές μονάδες εκτροφής ινδιάνων, υπάγεται επίσης η ίδρυση νέων μονάδων, όπως και για τα πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αβγών, αλλά στην τελευταία περίπτωση μόνο στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.

Ύψος ενίσχυσης

Έως 55% ανέρχεται το ποσοστό ενίσχυσης στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται μόνο στα μικρά νησιά του Αιγαίου από μικρές επιχειρήσεις.

 

Φωτογραφία: www.kreataganikas.gr