Ενίσχυση των ΟΤΔ για τις στρατηγικές LEADER

Με ποσό 20.000 ευρώ ενισχύεται κάθε Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) του προγράμματος LEADER, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δαπάνες προετοιμασίας των αναπτυξιακών στρατηγικών που θα επιλέξουν να υποβάλουν.

Ενδεικτικά, χρηματοδοτούνται δαπάνες διοργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώσεων, δαπάνες που συνδέονται με την εκπόνηση της τοπικής στρατηγικής (μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.λπ.), καθώς και λειτουργικές δαπάνες Ομάδων Τοπικής Δράσης.