Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας

-Διαφήμιση-

Σε εξέλιξη είναι από τις αρχές του μήνα η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη Δράση «Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.

Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην έρευνα και στην καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς και/ή σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους.

Στο πλαίσιο της δράσης, με τον προϋπολογισμό της δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται σε 4,7 εκατ. ευρώ, ενισχύονται επιχειρήσεις που συνδέονται με τον Aγροδιατροφικό Τομέα, τον Τουρισμό και τον τομέα «Φύση – Πολιτισμός».

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπου δυνητικός δικαιούχος είναι είτε μία Μικρομεσαία Επιχείρηση είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ανεξάρτητων μεταξύ τους. Σημειώνεται ότι κάθε έργο μπορεί να υλοποιηθεί από επιχειρήσεις, είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς, είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα.

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) έχει οριστεί την 31η Ιανουαρίου 2020.

-Διαφήμιση-