Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Με στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας, καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων, τρέχει έως τις 15 Απριλίου η νέα πρόσκληση του ΕΣΠΑ, ύψους 4 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, η οποία απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν τους εξής τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Αγροδιατροφή, Τουρισμός της εμπειρίας, Τεχνολογίες και εφαρμογές για το περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα, άυλα στοιχεία ενεργητικού και λειτουργικές δαπάνες, όπως ενίσχυση μισθολογικού κόστους, εκπαίδευσης προσωπικού, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης. Ο μέγιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Νοτίου Αιγαίου, http://www.pepna.gr/.