Ενστάσεις κατά των πληρωμών 2ης εκκαθάρισης για Βιολογικά και Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας

Ενδικοφανή προσφυγή κατά των δύο πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν για το μέτρο των Βιολογικών και της Δράσης 10.1.1 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι παραγωγοί.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη 2η εκκαθάριση των ποσών στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις του έτους αιτήσεων 2020, οι παραγωγοί δύνανται να υποβάλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Όσον αφορά τη 2η εκκαθάριση πληρωμής αιτήσεων δικαιούχων της Δράσης 10.1.1 για το έτος εφαρμογής 2020, οι παραγωγοί δύνανται να υποβάλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή έως και την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021