Έντεκα Projects της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο «Μέτρο 16» του ΠΑΑ

Οκτώ προτάσεις που αφορούν τη ζωική παραγωγή και τρεις την πρωτογενή φυτική παραγωγή στο πλαίσιο της σύγχρονης, βιώσιμης γεωργίας, περιλαμβάνονται στο «μπουκέτο» των έντεκα προτάσεων που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν στο «Μέτρο 16» της 2ης Δράσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Η 2η Δράση αφορά την «υλοποίηση project των Επιχειρησιακών Ομάδων της ‘Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας’ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας». Το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων της Σχολής έχει υποβάλει και έχουν εγκριθεί συνολικά έντεκα προτάσεις.

Στόχος του Μέτρου 16 είναι να δοθεί η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης και για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι έντεκα προτάσεις που κατατέθηκαν από το SPMO και θα χρηματοδοτηθούν άμεσα, είναι:

1.            STAR(T) – beef

2.            Mountain meat

3.            Gen – Sheep Milk

4.            Digi-Meat

5.            Dairy-UP

6.            Aromatic Lamb

7.            BioAnimalChar

8.            Pro- Lamb

9.            ΕΛΑΙΟΡΑΜΑ

10.         Stevia-PRO

11.         PROREGANO