Εντός 10 εργάσιμων ημερών η υποβολή ενστάσεων Εξισωτικής

Εγκύκλιο με οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής ενδικοφανών προσφυγών Μέτρου 13 (Εξισωτικής), Υπομέτρα 13.1, 13.2, και 13.3 έτους 2022, εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό: «μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών
μηχανογραφικών ελέγχων, ολοκληρώθηκε για το έτος αιτήσεων 2022 η επεξεργασία των υποβληθέντων αιτήσεων στήριξης και η σύνταξη των πινάκων παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής, καθώς και των πινάκων με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης/πληρωμής του Μέτρου 13. Κατά των πινάκων παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης που διαμορφώνονται από τα αποτελέσματα αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή
προσφυγή.

Για την Διαδικασία υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής ισχύουν τα παρακάτω :

1.Οι προσφυγές υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αναγραφόμενη
ημερομηνία στην ανακοίνωση του ΕΦΔ της παρ. 7 του άρθρου 10 της προαναφερόμενης ΥΑ. Η υποβολή πραγματοποιείται στην διεύθυνση https://eae.opekepe.gov.gr/landing-page απ’
ευθείας από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.
2.Ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει την υποβληθείσα προσφυγή του όσες φορές το επιθυμεί, εντός της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής ενδικοφανών προσφυγών
3.Η φόρμα υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής είναι προσωποποιημένη και εμφανίζει ανά Υπομέτρο τους κωδικούς απόρριψης που αφορούν το συγκεκριμένο χρήστη.
4.Χρήστες που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης και έχουν απορριφθεί σε παραπάνω από ένα υπομέτρο, πρέπει να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή για κάθε Υπομέτρο χωριστά.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο με τις οδηγίες