Έως 25 Νοεμβρίου οι αιτήσερις για de minimis για οστρακοκαλλιεργητές

Στα 672 ευρώ/στρέμμα μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης το ύψος ενίσχυσης

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 (και ώρα 23:59) λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτημάτων χορήγησης ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στον τομέα των οστρακοκαλλιεργειών.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο (ενιαία επιχείρηση) καθορίζεται ως το κατ’ αποκοπή ποσό των 672 ευρώ ανά στρέμμα μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης για οστρακοκαλλιέργεια. Σε περίπτωση περισσότερων δικαιούχων στην ίδια εκμετάλλευση, τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης κατανέμονται σύμφωνα με τα επίσημα ποσοστά συμμετοχής τους στην εκμετάλλευση.

Εάν δεν καθορίζονται σε διοικητική πράξη αδειοδότησης τα ποσοστά συμμετοχής ανά δικαιούχο ή δεν υφίσταται εταιρική μορφή του φορέα, οι συνδικαιούχοι υποχρεούνται με ιδιωτικό συμφωνητικό, υπογεγραμμένο από όλους, να δηλώνουν τα ποσοστά συμμετοχής τους ανά ΑΦΜ εταίρου.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι οστρακοκαλλιεργητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) όλης της επικράτειας που λειτουργούν νόμιμα (έχουν άδεια λειτουργίας από το έτος 2020 έως και τη δημοσίευση της ΚΥΑ), υπέβαλαν μέχρι και 31.01.2022 δήλωση παραγωγής για το 2020 στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ) και είχαν παραγωγική δραστηριότητα κατά το ίδιο έτος.

Δεν δικαιούνται ενίσχυση οι οστρακοκαλλιεργητές που υπέβαλαν μηδενική δήλωση παραγωγής για το έτος 2020, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η μηδενική παραγωγή συνοδεύεται από την υποβολή παραστατικών λειτουργικών εξόδων. Οι ενδιαφερόμενοι, που δεν έχουν υποβάλει τα στοιχεία λειτουργικών εξόδων στο ΟΣΠΑ, υποβάλλουν τα αντίστοιχα παραστατικά με την αίτησή τους.

Τα αιτήματα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.alieia.minagric.gr.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022