Έως 30 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις πληρωμής για το πρώτο έτος υλοποίησης των Συστημάτων Ποιότητας

Τι ισχύει για τους δικαιούχους των Βιολογικών

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής για το 1ο έτος υλοποίησης του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» (Δράση 3.1.1) του ΠΑΑ 2014- 2022. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται στο υποσύστημα αιτήσεων πληρωμής (ελέγχου) του ΠΣΚΕ, με καταληκτική ημερομηνία την 30ή Δεκεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ, η προθεσμία υποβολής των φακέλων των εκτυπωμένων αιτήσεων πληρωμής ορίζεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης, δηλαδή στις 16 Ιανουαρίου 2023, ή από την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής.

Σημειώνεται ότι η υποβολή των φακέλων πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) των οικείων περιφερειών ή στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων περιφερειακών ενοτήτων, οι οποίες ορίζονται ως αρμόδιοι φορείς για τον έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής και την έγκριση των πληρωμών του Υπομέτρου 3.1.

 

Δικαιούχοι Βιολογικών

Ειδικότερα, για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 3.1 που εντάχθηκαν και ως δικαιούχοι του Υπομέτρου 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» (δυνάμει της 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) στην εγκύκλιο, υπενθυμίζεται ότι:

✱ Οι δικαιούχοι του Υπομέτρου 11.2 λαμβάνουν -μεταξύ άλλων- ενίσχυση για το κόστος πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής, επομένως δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι του Υπομέτρου 11.2 και του Υπομέτρου 3.1 για την ίδια περίοδο υλοποίησης των δεσμεύσεων των υπομέτρων και το ίδιο είδος πιστοποίησης.

✱ Οι δικαιούχοι του Υπομέτρου 11.2 που ήταν ήδη ενταγμένοι βάσει των προηγούμενων προσκλήσεων του Μέτρου 11 αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή τους στην πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 3.1 για το ίδιο είδος πιστοποίησης, δεδομένου ότι οι υφιστάμενες δεσμεύσεις τους για το Υπομέτρο 11.2 συνέπιπταν με την έναρξη υλοποίησης του υπομέτρου 3.1.

✱ Ειδικά για τους δικαιούχους της 5ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 11.2, η ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεών τους είναι η 30ή Ιουνίου 2022, επομένως από την ημερομηνία αυτή ξεκινά η αλληλοεπικάλυψη των δεσμεύσεων των δύο υπομέτρων.

✱ Για το 1ο έτος υλοποίησης του Υπομέτρου 3.1, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2021 (δηλαδή πριν από την έναρξη των δεσμεύσεων της 5ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 11.2), δεν υφίσταται θέμα διπλής χρηματοδότησης. Επομένως, όλοι οι δικαιούχοι του Υπομέτρου 3.1 έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τις ενισχύσεις που αναλογούν στο πρώτο έτος υλοποίησης του Υπομέτρου 3.1, ανεξάρτητα από την ένταξή τους στην 5η πρόσκληση του Υπομέτρου 11.2.