Έως 30/6 η καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ έτους 2021

Mε κοινή τους απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, το ΥΠΑΑΤ και το ΥΠΟΙΚ τροποποιούν την ΚΥΑ (αριθ. 425/42522/20-5-2013) με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (Α΄160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄1239).

Πιο συγκεκριμένα η ΚΥΑ τροποποιείται ως ακολούθως :

  • Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφορά το χρόνο της εμπρόθεσμης
    καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2021, σε 30-06-2022.
  • Έναρξη ισχύος
    Η ισχύς της παρούσης Απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην
    Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε ΕΔΩ την τροποποιητική του ΥΠΑΑΤ