Έως τις 31 Αυγούστου οι αιτήσεις για τις επιδοτούμενες δράσεις κατάρτισης του ΣΕΒΙΤΕΛ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), φορέας υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ» (Κωδικός ΟΠΣ 5003115), στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καλεί τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης) από όλες τις περιφέρειες της χώρας να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις επιδοτούμενες δράσεις κατάρτισης * και πιστοποίησης της προαναφερόμενης Πράξης.

Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 981 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, στη βάση 5 θεματικών αντικειμένων (Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων, Υπάλληλος Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιολάδου, Στέλεχος Υποστήριξης Marketing Ελαιοκομικών Προϊόντων, Στέλεχος Εξαγωγικού-Διεθνούς Εμπορίου Ελαιοκομικών Προϊόντων, Στέλεχος Πωλήσεων Ελαιοκομικών Προϊόντων.) διάρκειας 80 ή 100 ωρών με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης. Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Η αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΣΕΒΙΤΕΛ  www.sevitel.gr.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από τη Δευτέρα 31η Ιουλίου 2020 ώρα 15:00 και λήγει τη Δευτέρα 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι, για απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις συμμετοχής,  μπορούν να αποστείλουν τις ερωτήσεις τους στο email: [email protected].

* Όλα τα προγράμματα  επιδοτούνται για τους συμμετέχοντες με 5€ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης