Έως 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις ενίσχυσης για τον αμπελώνα της Σαντορίνης

Προθεσμία έως και την 31η Οκτωβρίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας» του ΠΑΑ 2014-2020, με τη δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης να ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με αμπελοτεμάχια στα νησιά Θήρα και Θηρασία.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται σε 76,5 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως και χορηγείται για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για:

✱ Την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν.

✱ Το πρόσθετο κόστος, που συνίσταται στο κόστος εφαρμογής παραδοσιακού κλαδέματος (κυπελλοειδές «γυριστό» η «στεφανωτό», κυπελλοειδές με «κουλούρια» ή «πόστες»), καθώς και στο κόστος χειρωνακτικής ζιζανιοκτονίας στον χώρο οικολογικής αντιστάθμισης 0,5 μέτρου πέριξ του αγροτεμαχίου, χωρίς χρήση φωτιάς, ζιζανιοκτόνων, σκαπτικών μηχανημάτων (πχ. φρέζας) και χωρίς άροση.

Επισημαίνεται ότι οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας, ξεκινούν δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου 2019 και λήγουν στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.