Έως τις 4 Νοεμβρίου οι αξιολογήσεις για το 14χίλιαρο – κρίσιμες λεπτομέρειες θα καθορίσουν την έγκριση των δικαιούχων

Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης στα sos του ΥΠΑΑΤ

Αυστηρές οδηγίες έχουν αποσταλεί στους αξιολογητές των αιτήσεων της πρώτης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με στόχο την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και τον εξονυχιστικό έλεγχο των αιτήσεων στήριξης.

Χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ, ο πρώτος διοικητικός έλεγχος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου και ο δεύτερος μέχρι τις 4 Νοεμβρίου. Με βάση τον προγραμματισμό του υπουργείου, με την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων και την έγκριση των δικαιούχων (με ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους 50 βαθμούς), θα ξεκινήσει –μέχρι το τέλος του έτους– και η καταβολή της πρώτης δόσης (70%) του συνολικού ποσού χρηματοδότησης των μικροκαλλιεργητών, ύψους 14.000 ευρώ έκαστος.

Μέχρι τότε, όμως, οι διοικητικοί έλεγχοι που θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις θα στηριχθούν στις σαφείς οδηγίες του υπουργείου. Πάντως, εκτός ελέγχου, θα απορρίπτονται άμεσα όσες αιτήσεις στήριξης υποβλήθηκαν:

 Ηλεκτρονικά χωρίς να υπάρξει κατόπιν φυσική προσκόμιση φακέλου.

✱ Εκτός χρονοδιαγράμματος.

 Με φακέλους υποψηφιότητας για τους οποίους δεν έγινε προηγουμένως ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ.

 Δεν εμφανίζεται συμφωνία περιεχομένου ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης με τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Υφιστάμενη κατάσταση

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστά το υπουργείο στην περιγραφή της αρχικής κατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου. Όπως επισημαίνει, οι αξιολογητές θα πρέπει να εξετάσουν:

α) Aν έχουν εξαιρεθεί καλλιέργειες οι οποίες δεν θα έπρεπε να εξαιρεθούν. «Μπορεί να έχει συμβεί τεχνηέντως, προκειμένου να ληφθεί η σχετική βαθμολογία από το μέγεθος της τυπικής απόδοσης», σημειώνει.

β) Aν δεν έχουν εξαιρεθεί καλλιέργειες οι οποίες δεν ανήκουν στην ίδια ή όμορη ΠΕ και άρα έπρεπε να εξαιρεθούν.

γ) Ποιες καλλιέργειες έχουν δηλωθεί ως ΠΟΠ/ΠΓΕ και αν κάτι τέτοιο δικαιολογείται από την τοποθεσία του αγροτεμαχίου.

Υπενθυμίζεται ότι η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) από 5.000 ευρώ έως και 7.999 ευρώ και να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης.

Ατομικό εισόδημα

Ο υποψήφιος, για να είναι επιλέξιμος ως προς το ατομικό αγροτικό εισόδημα, πρέπει αυτό να είναι από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ. Το ατομικό αγροτικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2016, 2017 και 2018) ή ως ο μέσος όρος των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2016, 2017 και 2018 (φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2017, 2018 και 2019), εξαιρουμένων των ενισχύσεων και αποζημιώσεων.

Οικογενειακό εισόδημα

Ο υποψήφιος, για να είναι επιλέξιμος, πρέπει να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2016, 2017 και 2018) ή ως ο μέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2016, 2017 και 2018 (φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2017, 2018 και 2019).

Περιπτώσεις

Σε υποψήφιο/α που δεν είναι παντρεμένος/η, το οικογενειακό εισόδημα ταυτίζεται με το ατομικό. Σε αυτή την περίπτωση εξετάζεται το συνολικό ατομικό εισόδημα. Τα εισοδήματα του/της συζύγου λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος μόνο τα έτη που ήταν νυμφευμένοι ολόκληρο το έτος.

Σε περίπτωση που τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας έχουν εισοδήματα, τότε αυτά προσμετρώνται στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα και προσκομίζονται φορολογικά στοιχεία της ίδιας τριετίας και για αυτά. Δεν υπολογίζονται η προστιθέμενη διαφορά δαπανών, τα αυτοτελή φορολογούμενα ποσά κ.λπ., τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα ακαθάριστα έσοδα αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.λπ.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας πρέπει να είναι σε ισχύ και να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 2 Ιουλίου 2019. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος, με υπαιτιότητα του ΠΣΚΕ, αδυνατούσε να οριστικοποιήσει την αίτηση στήριξης στο Υπομέτρο 6.3 πριν από ημερομηνία που ήταν κρίσιμη για την επιλεξιμότητα, τότε πρέπει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά να έχουν ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της ανωτέρω κρίσιμης για την επιλεξιμότητά του ημερομηνία.

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Το πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να περιγράφει με ρεαλιστικότητα τις ενέργειες για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με την αρχική κατάσταση. Επίσης, πρέπει να έχει συνταχθεί από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας, ο οποίος και έχει αναλάβει την τεχνική στήριξη του υποψηφίου. Εάν δεν έχει κατατεθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του υποψηφίου και του μελετητή, ο αξιολογητής ζητά την προσκόμισή του έστω και εκπρόθεσμα. Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, δεν αποτελεί λόγο απόρριψης, εκτός και αν δεν προσκομιστεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Σύμβουλος

Στην περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί έγγραφο τεκμηρίωσης ιδιότητας συμβούλου ως γεωτεχνικού /τεχνολόγου γεωπονίας, γίνεται αναζήτηση από τον αξιολογητή και πρέπει να προσκομιστεί μέχρι τη λήξη του διοικητικού ελέγχου. Αν δεν προσκομιστεί ή αν προσκομιστεί και διαπιστωθεί ότι η ιδιότητα έχει αποκτηθεί μετά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση της αίτησης, τότε το αίτημα απορρίπτεται.