Έως και τέσσερις αιτήσεις πληρωμής μπορούν να υποβάλλουν οι δικαιούχοι για τα Σχέδια Βελτίωσης

Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση του ΥΠΑΑΤ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, οι δικαιούχοι για τα Σχεδία Βελτίωσης Δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης και 4.1.3 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» με βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσουν έως και τέσσερις αιτήσεις πληρωμής.

Σύμφωνα με την απόφαση κάθε αίτηση μερικής πλη­ρωμής γίνεται δεκτή εφόσον μετά την υποβολή της απο­μένει προς υλοποίηση τουλάχιστον 20% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ειδικότερα, λαμβάνο­ντας υπόψη την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής,

Α) Για τις Περιφέρειες, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλά­δας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μα­κεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον το άθροισμα της δημόσιας δαπάνης που έχει συμπεριληφθεί σε αίτημα ή αιτήματα πληρωμής υπολείπεται του 20% της εγκεκρι­μένης δημόσιας δαπάνης, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022 πρέπει να υποβληθεί αίτημα πληρωμής ώστε το σύνολο της δημόσιας δαπάνης που θα έχει συμπεριληφθεί σε αιτήματα πληρωμής μέχρι τότε να καλύπτει το 20% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.

Β) Για τις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, εφό­σον το άθροισμα της δημόσιας δαπάνης που έχει συμπε­ριληφθεί σε αίτημα ή αιτήματα πληρωμής υπολείπεται του 20% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2022 πρέπει να υποβληθεί αίτημα πληρωμής ώστε το σύνολο της δημόσιας δαπάνης που θα έχει συμπεριληφθεί σε αιτήματα πληρωμής μέχρι τότε να καλύπτει το 20% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.

Γ) Για τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, εφόσον το άθροισμα της δημόσιας δαπάνης που έχει συμπεριληφθεί σε αίτημα ή αιτήματα πληρω­μής υπολείπεται του 20% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2022 πρέπει να υποβληθεί αίτημα πληρωμής ώστε το σύνολο της δη­μόσιας δαπάνης που θα έχει συμπεριληφθεί σε αίτημα πληρωμής μέχρι τότε να καλύπτει το 20% της εγκεκρι­μένης δημόσιας δαπάνης. Ωστόσο, στην περίπτωση που μέχρι τις 13.6.2022 δεν έχει υποβληθεί το πρώτο αίτημα πληρωμής, αυτό δεν μπορεί να υπολείπεται του 20% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.

  1. Η παρ. 9 του άρθρου 35 της ΥΑ, αντικαθίσταται ως εξής: «9. Υποβολή αιτημάτων πληρωμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 26».

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το ΦΕΚ