ΕΣΠΑ 2014-2020: Νέες δράσεις για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Οι προσκλήσεις ανοίγουν στις 6 Φεβρουαρίου 2019

espa-mikres-epixeiriseis

Στην προκήρυξη δύο νέων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων. Πρόκειται για τις δράσεις «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ, και «Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ. Και οι δύο δράσεις θα ανοίξουν στις 6 Φεβρουαρίου 2019.

Εκσυγχρονισμός

Η δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Ειδικότερα, μέσω της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας/προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.
 • Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός ΕΕ (πρότυπα χωρών προορισμού).

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για:

 • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.
 • Τεχνικές μελέτες μηχανικού.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας.
 • Ψηφιακή προβολή.
 • Μεταφορικά μέσα.
 • Υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

Επιδοτούμενες δαπάνες

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
 • Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου.
 • Ψηφιακή προβολή.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες-Τεχνικές μελέτες.
 • Μεταφορικά μέσα.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

 1. Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 2. Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης: Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία, Υλικά – Κατασκευές.
 • Έχουν τουλάχιστον δύο ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Από τη δράση αποκλείονται επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:

 • Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες.
 • Δασοκομία και υλοτομία.
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ, τα οποία κατανέμονται:

 • 172 εκατ. ευρώ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα.
 • 50 εκατ. ευρώ σε Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη.
 • 150 εκατ. ευρώ στην Αττική.
 • 17 εκατ. ευρώ στη Στερεά Ελλάδα.
 • 11 εκατ. ευρώ στο Νότιο Αιγαίο.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ, με την επιδότηση να ανέρχεται από 50% έως 65%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από τις 6 Φεβρουαρίου 2019. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και απλοποιημένη, δηλαδή τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται.

Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Η Δράση «Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», ύψους 60 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, ιδιωτικής εκπαίδευσης και στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 10.000 έως 150.000 ευρώ, με επιδότηση 50% για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

 1. Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 2. Διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Υποχρεωτικά, οι ΚΑΔ επένδυσης, οι οποίοι επιλέγονται, θα πρέπει να ανήκουν σε έναν εκ των τριών κλάδων: λιανικό εμπόριο, παροχή υπηρεσιών εστίασης, ή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας.
 • Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον: • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

 

Επιδοτούμενες δαπάνες

 • Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου: Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ.
 • Μηχανήματα-εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ.
 • Μεταφορικά μέσα: Μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης και έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.
 • Ψηφιακή προβολή.
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
 • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr και είναι δυνατή από τις 6 Φεβρουαρίου έως τις 19 Απριλίου 2019.