ΕπΑΛΘ 2014-2020: Εντός Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

ΕπΑΛΘ 2014-2020: Εντός Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

Μέσα στον Οκτώβριο αρχίζουν να ξεμπλοκάρουν τα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, καθώς δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις που καθορίζουν τον χρόνο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε σημαντικά μέτρα.

Πρεμιέρα κάνουν στις 10 Οκτωβρίου 2017 τα μέτρα 3.22 και 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» και 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων». Στις 23 Οκτωβρίου, ακολουθεί το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας».

Πιο αναλυτικά, για τα μέτρα 3.22 και 4.2.4, 3.1.22, ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η 10η Οκτωβρίου 2017 και ημερομηνία λήξης η 10η Ιανουαρίου 2018.

Για το Μέτρο 3.4.4, ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ του α’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2017 και ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων η 18η Ιανουαρίου 2018.

Το Μέτρο 3.1.22 αφορά επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους. Πρόκειται για επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα και επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.

Στα μέτρα 3.22 και 4.2.4 εντάσσονται οι ακόλουθες πράξεις: παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών, εκσυγχρονισμός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα, βελτίωση και εκσυγχρονισμός σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές, επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης, συμπληρωματικές δραστηριότητες, επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τέλος, στο Μέτρο 3.4.4 περιλαμβάνονται ενέργειες όπως η ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης, η επέκταση υφιστάμενων μονάδων, ο εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης, μέσω των οποίων να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.

Νέες παρατάσεις για Κομφούζιο και Μεταποίηση

Με την ανάρτηση του οριστικού πίνακα των αποτελεσμάτων της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης, των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για το πρώτο έτος εφαρμογής, μέχρι και τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017.

Παράλληλα, με απόφαση του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χ. Κασίμη, δόθηκε και δεύτερη παράταση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό γεωργικό προϊόν» του ΠΑΑ 2014-2020. Ειδικότερα, η περίοδος για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης παρατείνεται μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου 2017, ενώ για την ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2017.