ΕΠΑλΘ 2014-2020: Μεταποίηση και παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

Αυξημένο το ποσοστό δημόσιας δαπάνης για συλλογικούς φορείς και απομακρυσμένα νησιά - Αναλυτικά οι προσκλήσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης δύο νέων προσκλήσεων για επενδύσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014-2020. Πρόκειται για την 3η πρόσκληση που αφορά το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» και τα Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια». Το ΠΣΚΕ και για τα τρία μέτρα έχει ανοίξει, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεών τους έως και τις 15 Οκτωβρίου 2021.

Μεταποίηση – Μέτρο 3.4.4

Στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του Μέτρου 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» υπάγονται πράξεις που αφορούν:

✱ Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

✱ Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.

✱ Μεταποίηση αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

✱ Μεταποίηση υποπροϊόντων.

✱ Μεταποίηση προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

✱ Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Όλα τα παραπάνω θα επιτευχθούν αποκλειστικά μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων ενεργειών:

Α. Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης.

Β. Μηχανολογική ή/και κτηριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Γ. Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά την υλοποίηση μίας εκ των ανωτέρω ενεργειών, με εξαίρεση τις ενέργειες Β και Γ, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν από κοινού.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης και που, τελικά, επιβαρύνονται με το κόστος της. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών, όπως και από επιχειρήσεις μεγέθους μεγαλύτερου της ΜμΕ.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών του Μέτρου 3.4.4 ορίζεται η
29/2/2020. Σημειώνεται ότι τόσο ο αιτούμενος όσο και ο εγκεκριμένος και τελικά ολοκληρωμένος και πιστοποιημένος προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 4 εκατ. ευρώ. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πράξεων ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2023, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Παραγωγικές επενδύσεις

Όσον αφορά την 3η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» υπάγονται πράξεις:

Μέτρο 3.2.2

✱ Παραγωγικές επενδύσεις.

✱ Διαφοροποίηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και εκτρεφόμενων ειδών.

✱ Εκσυγχρονισμός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων.

✱ Βελτίωση και εκσυγχρονισμός σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές.

✱ Επενδύσεις για βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

✱ Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης.

✱ Διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

Μέτρο 4.2.4

✱ Επενδύσεις για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

✱ Επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όλες οι παραπάνω πράξεις θα επιτευχθούν αποκλειστικά μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων ενεργειών:

Α. Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή/και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης/αποστολής/αποκελύφωσης οστρακοειδών.

Β. Εκσυγχρονισμός ή/και μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, χωρίς αύξηση της παραγωγής, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης/αποστολής/αποκελύφωσης οστρακοειδών.

Γ. Κατασκευή νέων ΙΧΣ και εγκαταστάσεων παραγωγής γόνου, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΙΧΣ και εγκαταστάσεων παραγωγής γόνου.

Δ. Κατασκευή νέων ή επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης.

Ε. Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή/και αναβάθμισης σε τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.

ΣΤ. Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων
υδατοκαλλιέργειας.

Κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερες της μίας ενέργειες με εξαίρεση την ενέργεια της ίδρυσης νέας παραγωγικής εγκατάστασης, η οποία δεν μπορεί να υλοποιηθεί από κοινού με ενέργειες εκσυγχρονισμού, επέκτασης ή μετεγκατάστασης της ίδιας εγκατάστασης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, συλλογικοί φορείς ή φορείς αυτοδιοίκησης και λοιπές οργανώσεις, που πληρούν τους κάτωθι όρους:

✱ Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.

✱ Έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης.

✱ Επιβαρύνονται, τελικά, με το κόστος της.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών εκάστου εκ των Μέτρων ορίζεται η 29/2/2020. Τόσο ο αιτούμενος όσο και ο εγκεκριμένος και, τελικά, ολοκληρωμένος και πιστοποιημένος προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ. Στις υποβαλλόμενες επενδυτικές προτάσεις μπορούν να περιλαμβάνονται δαπάνες που ανήκουν και στα δύο μέτρα σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό, εντός των ανωτέρω ορίων. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2023, χωρίς δυνατότητα παράτασης.