Επανακαθορίζονται οι κατηγορίες επιπτώσεων των βιομηχανιών και των μεταποιητικών μονάδων στο περιβάλλον

Η νέα ΚΥΑ θα είναι έτοιμη στα μέσα του 2020

Στη σύσταση ομάδας εργασίας προχώρησε το υπουργείο Επένδυσης και Ανάπτυξης, προκειμένου να ετοιμάσει και να υποβάλει πρόταση σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την κατάταξη εκ νέου των βιομηχανικών – μεταποιητικών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων σε κατηγορίες ανάλογα με τις επιπτώσεις που έχει η κατασκευή ή η λειτουργία τους στο περιβάλλον. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα νέο σύγχρονο και απλοποιημένο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 3) του ν. 4635/2019, η εν λόγω ΚΥΑ των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα πρέπει να έχει υπογραφεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου του 2020. Σημειώνεται ότι πλέον κάθε αναφορά στην κείμενη νομοθεσία σε υψηλή, μέση και χαμηλή όχληση καταργείται και νοείται ως αναφορά στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β αντίστοιχα της περιβαλλοντικής κατάταξης. Η ομάδα εργασίας θα αξιολογήσει και θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάταξη στους βαθμούς όχλησης και στις περιβαλλοντικές κατηγορίες, ώστε να εξειδικεύσει τη νέα κατάταξη, εντοπίζοντας πρώτα τυχόν προβλήματα και επιλύοντάς τα.

Σε κάθε επιμέρους στάδιο της διαδικασίας και σε μηνιαία βάση θα υπάρχει διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς/κοινωνικούς εταίρους, όπως ΣΕΒ, ΣΒΕΕ, κλαδικούς θεσμικούς φορείς κ.ά., ενώ στις συνεδριάσεις μπορούν να παρίστανται ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, στελέχη των υπηρεσιών των υπουργείων, των περιφερειών, οργανισμών κ.ά.