Επισκέψιμα τυροκομεία: Καθορισμός των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του υπουργείου Τουρισμού καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των
επισκέψιμων τυροκομείων, η μορφή και ο τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Τυροκομείου (Σ.Ε.ΤΥ.), η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές προσβασιμότητας και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Για τους σκοπούς της παρούσας νοείται ως:

α) «τυροκομείο»: κάθε εγκατάσταση που επεξεργάζεται το γάλα με σκοπό την παραγωγή
τυριού. Τα τυροκομεία εντάσσονται στις «εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών
προϊόντων» (προϊόντων τα οποία προέρχονται από τη μεταποίηση του νωπού γάλακτος ή
από την περαιτέρω μεταποίηση τέτοιων μεταποιημένων προϊόντων. Το τυρί αποτελεί
γαλακτοκομικό προϊόν). Σύμφωνα με την Ενωσιακή Νομοθεσία και την Εθνική Νομοθεσία, για τις εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων απαιτείται έγκριση και σε αυτές χορηγείται μοναδικός αριθμός έγκρισης από την αρμόδια αρχή.

β) «μικρή τυροκομική επιχείρηση» θεωρείται κάθε εγκατάσταση μεταποίησης γάλακτος, η
οποία παράγει προϊόντα κάνοντας χρήση μέχρι πεντακόσια (500) kg (κιλά) πρώτης ύλης
γάλακτος ημερησίως. Σύμφωνα με την Ενωσιακή Νομοθεσία και την Εθνική
Νομοθεσία , για τις εγκαταστάσεις αυτές απαιτείται έγκριση και σε αυτές χορηγείται μοναδικός αριθμός έγκρισης από την αρμόδια αρχή.
γ) «τυροκομείο ιδιοπαραγωγής ή ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην
κτηνοτροφική εκμετάλλευση»: ορίζεται η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων σε χώρο
παρασκευής χωροθετημένο εντός των ορίων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης με σκοπό τη
διάθεση:

αα) άμεσα στον τελικό καταναλωτή από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή/και
στην αγορά που βρίσκεται πλησιέστερα σε αυτήν (λαϊκή αγορά, αγορά παραγωγών)

ββ) σε καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν τον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία υπάγεται η έδρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ή σε όμορες Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΥΑ 115/12182/2019 (Β’ 110/Β’). Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία, για τις εγκαταστάσεις αυτές απαιτείται καταχώρηση και σε αυτές χορηγείται μοναδικός αριθμός καταχώρησης από την αρμόδια αρχή.

δ) «επισκέψιμο τυροκομείο» (αγγλιστί: cheese factory open to the public) κάθε μικρή ή
μεγάλη εγκατάσταση τυροκομείου, η οποία πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες
προδιαγραφές των προσφερόμενων υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας ή/και
εστίασης καθώς και των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της παρούσας απόφασης.

ε) «άτομα με αναπηρίες»: τα άτομα που έχουν μακροχρόνια σωματικά, ψυχικά, διανοητικά
ή αισθητήρια εμπόδια, που, σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, μπορούν να
παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση βάση
με τους άλλους κ.ά.

στ) «εμποδιζόμενα άτομα», «άτομα με μειωμένη κινητικότητα»: οποιοδήποτε πρόσωπο, η
κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά τη χρήση των μεταφορικών μέσων, λόγω
οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής),
διανοητικής ανικανότητας ή αδυναμίας, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας ή
ηλικίας και η κατάσταση του οποίου απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των
προσφερόμενων σε όλους υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες του προσώπου αυτού, κ.ά.,

ζ) «προσβασιμότητα»: το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, που επιτρέπει σε όλα τα άτομα
– χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών (σωματική διάπλαση,
δύναμη, αντίληψη, εθνικότητα κ.λπ.) – να έχουν πρόσβαση σε αυτό, δηλαδή να μπορούν
αυτόνομα, με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις
υποδομές αλλά και τις υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές) και τα αγαθά που
διατίθενται στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Ο όρος «προσβασιμότητα» αναφέρεται όχι μόνο
σε υποδομές αλλά και σε υπηρεσίες και σε αγαθά, αφορά τη λειτουργικότητα, τη δυνατότητα
για επικοινωνία και πληροφόρηση και καθορίζει στην ουσία τον βαθμό αυτονομίας και
ασφάλειας του ατόμου σε σχέση με το περιβάλλον (φυσικό, δομημένο ή/και ηλεκτρονικό). 

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την ΚΥΑ