Επιστρέφονται 16,6 εκατ. ευρώ στους Έλληνες αγρότες από το αποθεματικό κρίσης

Την επιστροφή του συνολικού ποσού των 467 εκατ. ευρώ στους Eυρωπαίους αγρότες από το αποθεματικό κρίσης αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επιστροφή ισχύει μόνο για τους τελικούς δικαιούχους στα κράτη μέλη, στα οποία επιβλήθηκε δημοσιονομική πειθαρχία κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Για την Ελλάδα το ποσό έχει οριστεί στα 16.617.301 ευρώ, και θα πρέπει να επιστραφεί στους δικαιούχους το αργότερο έως τις 16 Οκτωβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι η δημοσιονομική πειθαρχία ισχύει για τις άμεσες ενισχύσεις όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2018 για τη δημιουργία του αποθεματικού για κρίσεις. Το αποθεματικό δεν χρησιμοποιήθηκε κατά το οικονομικό έτος 2019, και βάση του Κανονισμού, τα ποσά των πιστώσεων θα μεταφερθούν από το οικονομικό έτος 2019, και διατίθενται στα κράτη μέλη για την επιστροφή στους τελικούς δικαιούχους που υπόκεινται, κατά το οικονομικό έτος 2020, στο ποσοστό αναπροσαρμογής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσά διαθέσιμα για την επιστροφή των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

(ποσά σε EUR)

Βέλγιο

6 075 149

Βουλγαρία

9 748 728

Τσεχία

11 451 014

Δανία

10 676 454

Γερμανία

59 995 488

Εσθονία

1 617 491

Ιρλανδία

13 635 006

Ελλάδα

16 617 301

Ισπανία

58 201 547

Γαλλία

87 874 680

Ιταλία

37 280 034

Κύπρος

359 176

Λετονία

2 689 706

Λιθουανία

4 577 182

Λουξεμβούργο

418 572

Ουγγαρία

15 632 995

Μάλτα

37 135

Κάτω Χώρες

8 369 372

Αυστρία

7 194 905

Πολωνία

26 846 892

Πορτογαλία

6 986 911

Ρουμανία

18 270 128

Σλοβενία

941 089

Σλοβακία

5 973 155

Φινλανδία

6 115 927

Σουηδία

8 301 611

Ηνωμένο Βασίλειο

40 938 999