ΟΠΕΚΕΠΕ: Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σχετικά με τα μέτρα στήριξης στους οινοποιούς

Με εγκύκλιό του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζει τις διαδικασίες διενέργειας επιτόπιων ελέγχων για τα «ειδικά μέτρα στήριξης ενημέρωσης στα κράτη μέλη και προώθησης οίνων στις τρίτες χώρες» του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) εκτός ΟΣΔΕ.

Το Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Αξιολόγησης Ελέγχων της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι αρμόδιο για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων.

Τα προγράμματα ενημέρωσης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προώθησης οίνων στις Τρίτες χώρες αφορούν σε μια σειρά από στόχους, οι οποίοι καθορίζονται ανά ειδικό μέτρο στήριξης ως ακολούθως:

α) Στόχοι που αφορούν στα προγράμματα ενημέρωσης των κρατών μελών:

 • Παροχή ενημέρωσης στους καταναλωτές και επαγγελματίες του οινικού κλάδου σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου και τον κίνδυνο που συνδέεται με την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ, κυρίως αγνώστου προελεύσεως,
 • Παροχή ενημέρωσης στους καταναλωτές όσον αφορά στο ενωσιακό καθεστώς των οίνων προστατευόμενων ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων σε σχέση με συγκεκριμένη ποιότητα, φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά αυτών, λόγω του ειδικού γεωγραφικού περιβάλλοντος ή προέλευσης των,
 • Αναβάθμιση της γνώσης των επαγγελματιών του κλάδου της HORECA σε σχέση με το καθεστώς που διέπει τους οίνους με γεωγραφικές ενδείξεις (Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.), καθώς και τη λελογισμένη κατανάλωση οίνων,
 • Εκπαίδευση επαγγελματιών του οινικού κλάδου και της γαστρονομίας, καθώς και καταναλωτών στις χώρες στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στο καθεστώς οίνων γεωγραφικών ενδείξεων σε σχέση με συγκεκριμένη ποιότητα, φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του οίνου, λόγω ειδικού γεωγραφικού περιβάλλοντος ή προέλευσής του,
 • Βελτίωση της εικόνας που διέπει τους ενωσιακούς οίνους με γεωγραφικές ενδείξεις.

β) Στόχοι που αφορούν στα προγράμματα προώθησης οίνου σε αγορές τρίτων χωρών:

 • Άνοιγμα αγορών νέων τρίτων χωρών για τους ελληνικούς οίνους,
 • Διείσδυση σε νέες αγορές τρίτων χωρών για τις οποίες υπάρχουν ευκαιρίες εξαγωγής,
 • Βελτίωση της εικόνας των ελληνικών οίνων μέσω ενημέρωσης για την διαφορετικότητα και τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των αντίστοιχων προϊόντων τρίτων χωρών,
 • Επανατοποθέτηση των ελληνικών οίνων σε υψηλότερα τμήματα αγορών που αφορούν κυρίως σε ομάδες υψηλότερων τμημάτων αγοραστικής δύναμης,
 • Αύξηση της μέσης τιμής ανά λίτρο των εξαγόμενων οίνων και
 • Αύξηση των εξαγωγών σε όγκο και αξία των ελληνικών οίνων για τις επιλεγείσες χώρες στόχους.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ