«Επιχειρούμε Έξω»: Τρίτη ευκαιρία στις επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν

-Διαφήμιση-

Tη δυνατότητα να υποβάλουν και τρίτη αίτηση χρηματοδότησης στη δράση «Επιχειρούμε Έξω» σε περίπτωση που έχουν απορριφθεί οι δύο προηγούμενες, έχουν πλέον οι ελληνικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, με την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», ΕΣΠΑ 2014-2020, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις «επιτρέπεται να υποβάλλουν δύο επιπλέον νέες αιτήσεις χρηματοδότησης, μόνο στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί».

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, αποφασίστηκε να δοθεί αυτή η δυνατότητα λόγω της ειδικής φύσης της δράσης, καθώς οι αιτήσεις των επιχειρήσεων αξιολογούνται άμεσα, αλλά και να αυξηθεί ο αριθμός συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων που θέλουν να προβάλουν τα προϊόντα τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Σημειώνεται ότι, μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να υποβάλλονται ταυτοχρόνως και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αλλιώς η πρόταση θα απορρίπτεται.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Δημόσια δαπάνη

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50 εκατ. ευρώ και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

  • ΑΜΘ, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα – 18 εκατ. ευρώ.
  • Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη – 10 εκατ. ευρώ.
  • Αττική – 13 εκατ. ευρώ.
  • Στερεά Ελλάδα – 8 εκατ. ευρώ.
  • Νότιο Αιγαίο – 1 εκατ. ευρώ.

Η δράση απευθύνεται σε πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.
  • Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις.
  • Παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά.
  • Αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.
-Διαφήμιση-