Εποχικό βοήθημα για δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες και καπνεργάτες

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων

Το αργότερο έως τις 2 Δεκεμβρίου θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στον ΟΑΕΔ δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες και άλλοι εργαζόμενοι συγκεκριμένων επαγγελματικών κατηγοριών, προκειμένου να λάβουν το ειδικό εποχικό βοήθημα έτους 2019.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά ή στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, ή μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης με τη χρήση κωδικών πρόσβασης που χορηγούν οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών – κεραμοποιών – πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγικής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως φαίνεται πιο αναλυτικά στον σχετικό πίνακα.

Σημειώνεται ότι το βοήθημα δικαιούνται ακόμη οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, μουσικοί μέλη των οικείων επαγγελματικών σωματείων, υποδηματεργάτες, χειριστές εκσκαπτικών-ανυψωτικών-οδοποιητικών-γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου-κινηματογράφου, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτες, χορευτές-μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και των τεχνικών απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις-μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, www.oaed.gr.

ΚΛΑΔΟΣ Ημερομίσθια 2018 ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
Δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες 50-240 711,48
Καπνεργάτες 50-210 711,48
Αγγειοπλάστες – κεραμοποιοί
– πλινθοποιοί
50-210 711,48
Ναυπηγική ζώνη 50-230 711,48