«Ερευνώ – Καινοτομώ» και στην αγροδιατροφική αλυσίδα

Προδημοσιεύτηκε η πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ

Στα 300 εκατ. ευρώ θα ανέρχεται ο προϋπολογισμός της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027), η πρόσκληση της οποίας προδημοσιεύτηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης. Ειδικότερα, για τον τομέα της Αγροδιατροφικής Αλυσίδας, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 54 εκατ. ευρώ.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς. Από την πλευρά τους, οι ερευνητικοί οργανισμοί θα πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης της δράσης.

Παρεμβάσεις

Σύμφωνα με την προδημοσίευση της πρόσκλησης, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μία από τις τέσσερις παρεμβάσεις.

Οι παρεμβάσεις και η ενδεικτική δημόσια δαπάνη ανά παρέμβαση έχουν ως εξής:

I. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις: 60 εκατ. ευρώ.

II. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς: 180 εκατ. ευρώ.

III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: 39 εκατ. ευρώ.

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: 21 εκατ. ευρώ.

Μέγιστος ενισχυόμενος προϋπολογισμός ανά αίτηση

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να σχεδιάσουν το ερευνητικό τους έργο, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη. Πιο αναλυτικά:

✱ Στόχος της παρέμβασης I «Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις» είναι η δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και ενίσχυσης της δικτύωσης των επιχειρήσεων. Ο μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται στα 800.000 ευρώ.

✱ Στόχος της παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς οργανισμούς» είναι η προώθηση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών. Ο μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται στα 2 εκατ. ευρώ.

✱ Η παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα. Ο μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται στα 2 εκατ. ευρώ.

✱ Η παρέμβαση ΙV «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» στοχεύει στην υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης προτάσεων σημαντικής αξίας που κατατέθηκαν από ελληνικές ΜμΕ επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της ΕΕ και έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας. Στο όριο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού από το Horizon Europe ο μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, που θα υποβληθούν, θα αφορούν τους οκτώ τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ), μεταξύ των οποίων και η Αγροδιατροφική Αλυσίδα, που αντιστοιχούν σε 54 εκατ. ευρώ.