ΕΠΑΛΘ2014-2020: Έργα για την προστασία οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι περιφέρειες, οι δήμοι και άλλοι φορείς του δημοσίου

alieia

Στη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων, στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό της ιχθυοπαραγωγής, παράλληλα με αποκατάσταση των οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών στοχεύει η υλοποίηση της δράσης «Έργα για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Δικαιούχοι

Η δράση απευθύνεται στις περιφέρειες, τους δήμους και άλλους φορείς του δημοσίου που έχουν στην κυριότητά τους εκτάσεις λιμνοθαλασσών και μπορούν από σήμερα, Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου και έως το τέλος του τρέχοντος έτους, να υποβάλουν πρόταση (πράξη) για να χρηματοδοτηθούν, στο πλαίσιο της πρόσκλησης.

Οι εν λόγω δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να συνεπικουρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Αλιείας και Περιβάλλοντος της αντίστοιχης περιφέρειας, καθώς και από τον αρμόδιο για τη διαχείριση του οικοσυστήματος Φορέα Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει, που θα πρέπει να γνωμοδοτούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης των σταδίων του έργου και κυρίως κατά την προετοιμασία υποβολής της αίτησης, στην ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης και στην τελική έκθεση, μετά το στάδιο επιστημονικής παρακολούθησης.

Χρηματοδότηση

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 500.000 ευρώ και ως μέγιστος το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Απώτερος στόχος της δράσης είναι η αποκατάσταση της υδραυλικής κυκλοφορίας των υδάτων (ομαλή κίνηση υδάτινων μαζών, ισόρροπη μίξη γλυκών-θαλασσινών υδάτων σε όλο το εύρος της προστατευόμενης έκτασης, βελτίωση εισροών-απορροών, ταχύτερη οξυγόνωση, αποτελεσματική παροχέτευση ακαθάρτων-ρύπων, αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων πλημμυρικών φαινομένων κ.λπ.), αλλά και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων τεχνικών, ιχθυοπαραγωνικών, περιβαλλοντικών υποδομών, απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία της λιμνοθάλασσας ως φυσικού οικοτόπου.

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ έως τις 30/12/2019.