Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027

Η Πολιτική Συνοχής αποτελεί το κυριότερο οικονομικό μέσο που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση στον ευρωπαϊκό χώρο. Στην Ελλάδα, η εν λόγω πολιτική της ΕΕ υλοποιείται μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που εντάσσονται στο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Πολιτική Συνοχής της προγραμματικής περιόδου μετά το 2027, έχει αναρτηθεί ερωτηματολόγιο στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ και καλούνται οι πολίτες να το συμπληρώσουν, με σκοπό να καταγραφούν οι απόψεις τους και να αποτυπωθούν οι προσδοκίες τους για την Πολιτική Συνοχής, αλλά και οι προτεραιότητές τους για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου, μετά από επεξεργασία, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ και θα αξιοποιηθούν από την κυβέρνηση και τους φορείς άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων της χώρας για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα είναι δυνατή μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024.