Ετικέτες, τιμολόγια και αποδείξεις στο μικροσκόπιο των δειγματοληπτικών ελέγχων σε βαμβάκι και σκληρό σιτάρι

Οι ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν προσοχής από τους παραγωγούς για την πληρωμή τους

Σε δειγματοληπτικό διοικητικό έλεγχο για την καλλιέργεια βαμβακιού και σκληρού σίτου θα προχωρήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός από τους προβλεπόμενους ελέγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και τους μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους πριν από την πληρωμή των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, ο Οργανισμός εξέδωσε εγκύκλιο, η οποία περιγράφει τη διαδικασία που αφορά τον δειγματοληπτικό διοικητικό έλεγχο για την καλλιέργεια βαμβακιού και σκληρού σίτου.

Σύμφωνα με τον οδηγό, ο ελεγκτής θα εξετάσει τα αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου. Με λίγα λόγια, εφόσον στην ΕΑΕ 2021 δηλώνεται καλλιέργεια βάμβακος ή σκληρού σίτου, τότε ελέγχονται τα στοιχεία των ετικετών (η ποικιλία που αναγράφεται στις ετικέτες και η αντίστοιχη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου) και τα στοιχεία τιμολογίων αγοράς/δελτίων αποστολής (και η αντίστοιχη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου). Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα λεγόμενα «αποδεκτά παραστατικά ετικετών ή τιμολογίων/αποδείξεων, κατά περίπτωση».

Για το βαμβάκι, «αποδεκτά παραστατικά» είναι τα πρωτότυπα τιμολόγια-δελτία αποστολής ή τιμολόγια, τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/05/2021. Σε περίπτωση που υπάρχει ξεχωριστό δελτίο αποστολής, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 31/05/2021 και το τιμολόγιο, που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο αποστολής, μπορεί να έχει ημερομηνία έκδοσης μέχρι 15/06/2021. Επίσης, είναι οι πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης πιστοποιημένου σπόρου βάμβακος, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/05/2021.

Για το σιτάρι, «αποδεκτά παραστατικά» είναι τα πρωτότυπα τιμολόγια-δελτία αποστολής ή τιμολόγια, τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/01/2021. Σε περίπτωση που υπάρχει ξεχωριστό δελτίο αποστολής, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 31/01/2021 και το τιμολόγιο, που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο αποστολής, μπορεί να έχει ημερομηνία έκδοσης μέχρι 15/02/2021. Επίσης, είναι οι πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης πιστοποιημένου σπόρου σίτου, που έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/01/2021.

Περιπτώσεις

Στα «ψιλά γράμματα» των ελέγχων, ο παραγωγός καλό είναι να δείξει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς:

✱ Η απόδειξη λιανικής πώλησης πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία. Εάν δεν υπάρχει η εν λόγω βεβαίωση, «δεν γίνεται αποδεκτή η ποσότητα του σπόρου και καταχωρίζεται ο κωδικός λάθους (10029) και στο πεδίο ποσότητα (έγκριση)= 0 «μηδέν», αναφέρει η εγκύκλιος.

✱ Σε περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων παραστατικών, ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσια ευκρινή αντίγραφα αυτών, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.

✱ Για όσα παραστατικά προβλέπεται καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης, στην περίπτωση εκπρόθεσμης προσκόμισης αυτών δεν θα εγκρίνονται οι ποσότητες που αναγράφονται σε αυτά και θα καταχωρίζονται οι κωδικοί λάθους (10003 ή/ και 10024).

✱ Στην περίπτωση που παραγωγός δεν έσπειρε καθόλου την καλλιεργητική περίοδο 2019/2020 και δεν αιτήθηκε την πρόσθετη συνδεδεμένη ενίσχυση σκληρού σίτου ή την ειδική ενίσχυση βάμβακος στην ΕΑΕ 2020, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον σπόρο που αγοράστηκε για την εν λόγω καλλιεργητική περίοδο στην καλλιεργητική περίοδο 2020/2021, εφόσον προσκομίσει πρωτότυπο τιμολόγιο και καρτέλες που αφορούν την αγορά της συγκεκριμένης ποσότητας σπόρου.

✱ Στην περίπτωση που παραγωγός έσπειρε μερικώς στην καλλιεργητική περίοδο 2019/2020 και κατέχει αχρησιμοποίητη ποσότητα σπόρου που θα χρησιμοποιηθεί στην καλλιεργητική περίοδο 2020/2021, πρέπει να προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο του τιμολογίου από το στέλεχος, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον εκδότη, τις καρτέλες για την αντίστοιχη ποσότητα σπόρου και Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα αναγράφεται η ποσότητα σπόρου που χρησιμοποιήθηκε για την περίοδο 2019/2020 και αυτή που χρησιμοποιήθηκε για την περίοδο 2020/2021.

✱ Στην περίπτωση μεταβίβασης ΔΒΕ 2021, που έχει εκδοθεί το τιμολόγιο αγοράς σπόρου στον μεταβιβαστή, πρέπει να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση του μεταβιβαστή, όπου θα αναγράφεται ότι παραχωρεί το τιμολόγιο για το σύνολο ή μέρος της ποσότητας του σπόρου (ανάλογα εάν η μεταβίβαση είναι ολική ή μερική) στον αποδέκτη ΔΒΕ.