Ετήσια ενίσχυση για τη χρήση προϊόντων με βιοδιεγέρτες μέσω των Οικολογικών Σχημάτων

Αναλυτικά οι λεπτομέρειες για το ύψος της - Τι καλύπτει το μπάτζετ

Από το πρώτο έτος εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027 δόθηκε στους παραγωγούς μέσω των Οικολογικών Σχημάτων η δυνατότητα επιλογής παρέμβασης για την ενίσχυσή τους, εφόσον χρησιμοποιούν προϊόντα με βιοδιεγέρτες. Η ενίσχυση αυτή παρέχεται μέσω του Οικολογικού Σχήματος Π1-31.6 «Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων».

Μέσω του εν λόγω Οικολογικού Σχήματος, η ενίσχυση καλύπτει την άδεια χρήσης της ψηφιακής εφαρμογής, την αποζημίωση για τον χρόνο που θα χρειάζεται ο παραγωγός για την ορθή και τακτική συμπλήρωση των στοιχείων, τις αναλύσεις, την κατάρτιση, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την προσαρμογή του σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης της εκμετάλλευσης και των απαραίτητων περιβαλλοντικών βελτιώσεων, καθώς και για το αυξημένο κόστος και το μειωμένο εισόδημα που θα προκύπτει από την εφαρμογή των πρακτικών διαχείρισης, για τη χρήση, μεταξύ άλλων, προϊόντων με βιοδιεγέρτες σε αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτικά και δενδρώδεις καλλιέργειες.

Η ενίσχυση αφορά την αύξηση του κόστους λόγω της χρήσης προϊόντων με βιοδιεγέρτες, ενώ οι διαφοροποιήσεις οφείλονται στις διαφορετικές τεχνικές και πρακτικές που ακολουθούνται

Ποσό ενίσχυσης

Εν προκειμένω, η ενίσχυση αφορά την αύξηση του κόστους λόγω της χρήσης προϊόντων με βιοδιεγέρτες. Όπως υπογραμμίζεται στο Στρατηγικό Σχέδιο, οι διαφοροποιήσεις οφείλονται στις διαφορετικές τεχνικές και πρακτικές που ακολουθούνται και τον αριθμό και τη συχνότητα των εφαρμογών των προϊόντων με βιοδιεγέρτες. Η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο Στρατηγικό Σχέδιο, για χρήση προϊόντων με βιοδιεγέρτες είναι στα:

 3 ευρώ/στρ. σε αροτραίες καλλιέργειες.

● 6 ευρώ/στρ. στα κηπευτικά και σε δενδρώδεις καλλιέργειες.

Ωστόσο, κατά το πρώτος έτος εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, τελικά πληρώθηκαν για το έτος 2023:

● 2 ευρώ/στρ. σε αροτραίες καλλιέργειες.

● 3,80 ευρώ/στρ. στα κηπευτικά και δενδρώδεις.