Ετήσια παράταση δεσμεύσεων για τους δικαιούχους των αυτόχθονων φυλών

Στα 6,2 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της νέας πρόσκλησης

Για λίγες ημέρες, και μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2023, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα στήριξης οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», προκειμένου να λάβουν ετήσια παράταση των δεσμεύσεών τους.

Η ετήσια παράταση δίνεται μέσω της 2ης πρόσκλησης της δράσης, ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά στους δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης, με ενεργά Τεχνικά Δελτία (ΤΔ) έτους εφαρμογής 2022 και των οποίων η ένταξη στη δράση δεν έχει ανακληθεί.

Σημειώνεται ότι οι δεσμεύσεις των δικαιούχων παρατείνονται κατά ένα έτος, εκκινώντας με τη λήξη της αρχικής περιόδου στις 2 Απριλίου 2023 και λήγοντας την 1η Απριλίου 2024.

Ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως και το ύψος της σε ευρώ ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) ανά κατηγορία ζώου ορίζεται όπως αποτυπώνεται στον σχετικό πίνακα.

Επίσης, ισχύουν οι ακόλουθες ισοδυναμίες:

✱ Ένα βοοειδές ηλικίας έξι μηνών έως δύο ετών = 0,6 ΜΖΚ

✱ Ένα βοοειδές ηλικίας άνω των δύο ετών = 1 ΜΖΚ

✱ Ένα προβατοειδές ή αιγοειδές άνω του ενός έτους = 0,15 ΜΖΚ

✱ Μία χοιρομητέρα = 0,5 ΜΖΚ

✱ Ένα μόνοπλο άνω των έξι μηνών = 1 ΜΖΚ

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης στους τομείς βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας και χοιροτροφίας περιλαμβάνει το κόστος για την εκτροφή αρσενικών ζώων αναπαραγωγής με αναλογία 1 αρσενικό ζώο για κάθε 15 θηλυκά ζώα αναπαραγωγής, το οποίο ανέρχεται σε 23 ευρώ/ΜΖΚ.

ΕΙΔΟΣ
ΖΩΟΥ

ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 1 ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΝΑ
15 ΘΗΛΥΚΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 1 ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΝΑ
15 ΘΗΛΥΚΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Βοοειδή

333

310

Πρόβατα

232

209

Αίγες

232

209

Χοίροι

215

192

Ιπποειδή

350