Εξαιρούνται εθνικές ενισχύσεις από τους ελέγχους της ΕΕ – Ποιες κατηγορίες επιδοτήσεων αφορά

Τις εθνικές ενισχύσεις που συνδέονται με τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα απαλλάσσει από τους ελέγχους για τις κρατικές ενισχύσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με κανονισμό που εξέδωσε στις 26/11 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, με τον κανονισμό, η Κομισιόν μπορεί να εξαιρεί δύο επιπλέον κατηγορίες εθνικών επιδοτήσεων από τους τυποποιημένους ελέγχους που απαιτούνται βάσει των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις:

  • Eθνικά κονδύλια σε συνδυασμό με ενωσιακά κονδύλια υπό κεντρική διαχείριση, όπως το Ταμείο InvestEU ή έργα «σφραγίδα αριστείας» που προβλέπονται στο επόμενο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία.
  • Eθνικά κονδύλια για έργα που στηρίζονται από ενωσιακά προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

Οι νέοι κανόνες θα αποτελέσουν μέρος του λεγόμενου «εξουσιοδοτικού κανονισμού», ο οποίος συνιστά τη νομική βάση που επιτρέπει στην Επιτροπή να χαρακτηρίζει ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων συμβατές με την εσωτερική αγορά και δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να χρηματοδοτούν άμεσα ορισμένα έργα χωρίς προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, οι νέοι κανόνες θα απλοποιήσουν σημαντικά την εθνική χρηματοδότηση έργων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα νέα ενωσιακά κονδύλια που προβλέπονται στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα επιτρέψει στην Επιτροπή να προχωρήσει σε στοχοθετημένες τροποποιήσεις του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορίες, ώστε τα κονδύλια υπό εθνική διαχείριση και τα ενωσιακά κονδύλια υπό κεντρική διαχείριση να μπορούν να συνδυάζονται όσο το δυνατόν πιο ομαλά, χωρίς να χρειάζεται να αποδειχθεί ότι δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.