Ευφυής γεωργία (και) στο βαμβάκι στην Ελλάδα

Το βαμβάκι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στην Ελλάδα, η οποία είναι ο κύριος (80% της συνολικής παραγωγής) παραγωγός στην ΕΕ. Ταυτόχρονα, το ελληνικό βαμβάκι είναι προϊόν υψηλής ποιότητας, αναγνωρισμένο παγκοσμίως. Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού βαμβακιού στις διεθνείς αγορές, είναι σημαντικό να μειωθεί το κόστος παραγωγής και ταυτόχρονα να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα τόσο ο όγκος όσο και η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Με γνώμονα την υποστήριξη της παραγωγής βαμβακιού στην Ελλάδα, η NEUROPUBLIC έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη συμβουλευτικών υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας σε συνεργασία με εξειδικευμένους ερευνητές και γεωπόνους. Οι υπηρεσίες βασίζονται στο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense και είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής στην οποία εφαρμόζονται.

Συνεργασία με τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια

Η συνεργασία με τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια ξεκίνησε το 2017, αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση της άρδευσης και της φυτοπροστασίας που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή. Αρχικά το δίκτυο του gaiasense κάλυπτε έκταση 5.500 στρεμμάτων στη Ροδόπη, ενώ χάρη στα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής των υπηρεσιών, το δίκτυο επεκτείνεται συνεχώς, με αυξημένη συμμετοχή των βαμβακοπαραγωγών της περιοχής.

Ευφυής βαμβακοκαλλιέργεια στον Έβρο και στη Λάρισα

Οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense για την καλλιέργεια του βαμβακιού εφαρμόζονται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE GAIA Sense (www.lifegaiasense.eu), οι υπηρεσίες βρίσκουν εφαρμογή στην περιοχή της Ορεστιάδας, σε συνεργασία με την ΕΑΣ Ορεστιάδας, καθώς και στη Λάρισα, σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣΓΗ».

H συνεργασία και στις δύο περιπτώσεις αποσκοπεί στην παραγωγή υψηλής ποιότητας βαμβακιού με μειωμένες εισροές και κατά συνέπεια με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Μια νέα συνεργασία: Κωπαΐδα

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα ακόμη πρόγραμμα ευφυούς γεωργίας που αφορά τις καλλιέργειες βαμβακιού και βιομηχανικής ντομάτας, στην περιοχή της Κωπαΐδας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, έχουν εγκατασταθεί 31 αγρομετεωρολογικοί σταθμοί του gaiasense για τη συλλογή ατμοσφαιρικών και εδαφικών δεδομένων, που θα αξιοποιηθούν για την παροχή συμβουλών ευφυούς γεωργίας.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτιστοποίηση των εισροών όπως το αρδευτικό νερό και τα λιπάσματα, καθώς και η ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών μέσων, με οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη.