Ευρωπαϊκή Ένωση: Οι απαιτούμενες δεξιότητες για την πράσινη και ψηφιακή οικονομία

Στο επίκεντρο της Ευρώπης τίθενται, πλέον, το περιβάλλον και η ψηφιακή πραγματικότητα, οδηγώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δημιουργία και στην ανακοίνωση της νέας ευρωπαϊκής ατζέντας δεξιοτήτων.

Με τη βεβαιότητα ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορεί να γίνει η βάση για τη μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει 12 δράσεις για την αναβάθμιση των υφιστάμενων δεξιοτήτων και την κατάρτιση σε νέες δεξιότητες τα επόμενα πέντε χρόνια. Στόχος είναι η βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και η ανθεκτικότητα στην Ευρώπη.

Μεταξύ άλλων, χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα στην κατάρτιση και στη διά βίου μάθηση, που κατοχυρώνεται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, γίνεται πραγματικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη, από τα αστικά κέντρα έως τις απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, προς όφελος όλων.

Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων περιλαμβάνει δώδεκα δράσεις:

1. Σύμφωνο για τις δεξιότητες

Κινητοποίηση όλων των εταίρων για περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες κατάρτισης και αποδέσμευσης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε όλα τα βιομηχανικά οικοσυστήματα και τα οικοσυστήματα δεξιοτήτων.

2. Ενίσχυση της πληροφόρησης σχετικά με τις δεξιότητες

Παροχή πληροφοριών σε διαδικτυακή μορφή και «σε πραγματικό χρόνο» σχετικά με τις απαιτούμενες δεξιότητες, μεταξύ άλλων, σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο.

3. Στήριξη της ΕΕ για τη λήψη στρατηγικών εθνικών δράσεων αναβάθμισης των δεξιοτήτων

Συνεργασία των κρατών-μελών για σύγχρονες και ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές για τις δεξιότητες και ένωση δυνάμεων με τις εθνικές δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης για την υλοποίησή τους.

4. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις του μέλλοντος

Υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης για να καταστεί η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πιο σύγχρονη, ελκυστική για όλους τους εκπαιδευόμενους, ευέλικτη και κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή και την πράσινη μετάβαση.

5. Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των επιστημόνων

Οικοδόμηση μακροπρόθεσμων διακρατικών συμμαχιών μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη και ανάπτυξη ενός βασικού συνόλου δεξιοτήτων για τους ερευνητές.

6. Δεξιότητες που στηρίζουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση

Ανάπτυξη ενός συνόλου βασικών πράσινων δεξιοτήτων, στατιστική παρακολούθηση του οικολογικού προσανατολισμού των χώρων εργασίας μας και ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω ενός σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση και ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

7. Αύξηση των αποφοίτων στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) και ενίσχυση των εγκάρσιων δεξιοτήτων

Ενθάρρυνση νέων ανθρώπων και ιδίως των γυναικών, να ακολουθήσουν σπουδές στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά.

8. Δεξιότητες για ολόκληρη τη ζωή

Πέρα από την αγορά εργασίας, θα υπάρξει υποστήριξη στην εκπαίδευση των ενηλίκων για όλους και όλες —νέους/-ες και ενήλικες— σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, τις ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη και τις στοιχειώδεις γνώσεις σε θέματα οικονομίας, περιβάλλοντος και υγείας.

9. Πρωτοβουλία για τους ατομικούς λογαριασμούς μάθησης

Θα διερευνηθεί κατά πόσο και με ποιον τρόπο δικαιώματα κατάρτισης που είναι φορητά και ελεγμένα ως προς την ποιότητά τους θα μπορούσαν να συμβάλουν στην τόνωση της διά βίου μάθησης για όλους και όλες.

10. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα μικροδιαπιστευτήρια

Οι κύκλοι κατάρτισης έχουν μικρότερη διάρκεια και είναι πιο στοχευμένοι, ενώ συχνά πραγματοποιούνται διαδικτυακά. Θα δημιουργηθούν ευρωπαϊκά πρότυπα που αναμένεται να συμβάλουν, ώστε να αναγνωρίζονται τα αποτελέσματα της κατάρτισης τέτοιου τύπου.

11. Νέα πλατφόρμα Europass

Ανανέωση της πλατφόρμας Europass. Προσφέρει διαδικτυακά εργαλεία και καθοδήγηση στην κατάρτιση βιογραφικών σημειωμάτων πραγματοποιεί εξατομικευμένες προτάσεις για θέσεις εργασίας και ευκαιρίες μάθησης, παρέχει πληροφορίες για τα άτομα που αναζητούν εργασία και διατίθεται σε 29 γλώσσες. www.europa.eu/europass

12. Βελτίωση του ευνοϊκού πλαισίου για την αποδέσμευση επενδύσεων

Ένα βασικό στοιχείο του θεματολογίου δεξιοτήτων είναι ότι ενισχύθηκε κατά πολύ ο προϋπολογισμός της ΕΕ, με στόχο να δράσει καταλυτικά, ώστε τα κράτη-μέλη και οι ιδιωτικοί φορείς να επενδύσουν σε δεξιότητες. Θα εργαστούμε για τη βελτίωση της διαφάνειας, όσον αφορά τις επενδύσεις σε δεξιότητες, και θα διερευνήσουμε νέους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.