Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νέοι κανόνες για την καλύτερη διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά

Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη μεγαλύτερη –τα τελευταία 20 χρόνια– μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά τους. Το παραπάνω εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», που αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τη βιώσιμη γεωργία και παραγωγή τροφίμων.

Φιλικότερο πλαίσιο για 1,6 δισ. ζώα

Αναλυτικότερα, η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει την αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ για τα ζώα κατά τη μεταφορά, η οποία θα βελτιώσει την ευημερία των συνολικά 1,6 δισεκατομμυρίων ζώων που μεταφέρονται –εντός και από την ΕΕ– κάθε χρόνο. Οι νέοι κανόνες αντικατοπτρίζουν τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες, αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Η σημαντικότερη μεταρρύθμιση της εικοσαετίας

Η εν λόγω πρόταση επικεντρώνεται σε βασικούς τομείς, ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά:

✱ Οι χρόνοι ταξιδιού θα μειωθούν και, κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών, τα ζώα θα πρέπει να εκφορτώνονται για περιόδους ανάπαυσης και σίτισης. Ειδικοί κανόνες θα ισχύουν για τα ζώα που προορίζονται για σφαγή και για τα ευάλωτα ζώα, όπως οι μη απογαλακτισμένοι μόσχοι και τα κυοφορούντα ζώα.

✱ Τα δικαιώματα για τη διασφάλιση του ελάχιστου χώρου για τα διάφορα ζώα θα αυξηθούν και θα προσαρμοστούν σε κάθε είδος.

✱ Η μεταφορά σε ακραίες θερμοκρασίες θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς μόνο τη νύχτα, εάν οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Επιπλέον, όταν οι θερμοκρασίες είναι κάτω των 0 βαθμών Κελσίου, τα οχήματα θα πρέπει να καλύπτονται και να ελέγχεται η κυκλοφορία του αέρα στον χώρο που βρίσκονται τα ζώα, προκειμένου αυτά να προστατεύονται από την έκθεση στον παγωμένο αέρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Εάν οι θερμοκρασίες πέσουν κάτω από τους -5 βαθμούς Κελσίου, μαζί με τα προαναφερθέντα μέτρα, η διάρκεια του ταξιδιού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 9 ώρες.

✱ Οι κανόνες για την εξαγωγή ζώντων ζώων από την Ένωση θα καταστούν αυστηρότεροι, συμπεριλαμβανομένων καλύτερων ελέγχων σε τρίτες χώρες, ώστε να πληρούνται ισοδύναμα πρότυπα με εκείνα της ΕΕ.

✱ Θα πρέπει να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα ψηφιακά εργαλεία για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων για τη μεταφορά των ζώων (π.χ. εντοπισμός της θέσης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, με χρήση κεντρικής βάσης δεδομένων).