ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ «SAFEHABITUS»: Ενίσχυση της υγείας και της ασφάλειας στο χωράφι μέσω της καινοτομίας

Προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες ανθρώπων τρίτων χωρών, οι οποίοι εργάζονται ως εργάτες γης στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Ευρώπης, παρουσιάζονται στο ευρωπαϊκό έργο «SafeHabitus», που έχει ως αντικείμενο την υγεία και την ασφάλεια στον αγροτικό τομέα.

Το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση και στην ενίσχυση των συστημάτων καινοτομίας και γνώσης για την υγεία και την ασφάλεια στην αγροτική εκμετάλλευση, καθώς και τη μετάβαση της ΕΕ στην κοινωνική βιωσιμότητα στη γεωργία.

Το «SafeHabitus» αναπτύσσει έναν «Κόμβο Γνώσης», που προσφέρει πληθώρα υλικών για όσους ασχολούνται και ενδιαφέρονται για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο, στο οποίο εργάτες γης μοιράστηκαν τις ιστορίες τους από την εργασία στο χωράφι και τους κινδύνους που αυτή κρύβει.

Εκτός από τα αποτελέσματα του σεμιναρίου, στην πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί υπάρχει υλικό σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους.

Κοινότητες Ασφαλούς Αγροτικής Πολιτικής

Εκτός από τα παραπάνω, το έργο έχει δημιουργήσει τις «Κοινότητες Ασφαλούς Αγροτικής Πολιτικής», θέτοντας μια ισχυρή βάση για συλλογικές προσπάθειες.

Στόχος των κοινοτήτων αυτών είναι να ενδυναμώσουν τους φορείς που εμπλέκονται σε θέματα υγείας και ασφάλειας των αγροτών και των εργατών γης, έτσι ώστε να αυξήσουν τη μάθηση και την ανταλλαγή γνώσεων, να συν-σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πρακτικές λύσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Κάθε Κοινότητα Πρακτικής θα εντοπίσει και θα εργαστεί πάνω σε συγκεκριμένες ανάγκες και θέματα στο εθνικό/περιφερειακό τους πλαίσιο.